Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Wijzigingen per 1 januari 2016: werk en inkomen

29 december 2015 -

Per 1 januari 2016 gaan een aantal zaken veranderen. Wij hebben een selectie voor u gemaakt van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van werk en inkomen.

Wijzingen per 1 januari 2016: schenkingen

29 december 2015 -

Per 1 januari 2016 gaan een aantal zaken veranderen. Wij hebben een selectie voor u gemaakt van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van schenkingen.

Wijzigingen per 1 januari 2016: wonen

29 december 2015 -

Per 1 januari 2016 gaan een aantal zaken veranderen. Wij hebben een selectie voor u gemaakt van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wonen.

Ander ontvangsttijdstip aangiftebrief omzetbelasting 2016

17 december 2015 -

Indien u aangiften omzetbelasting moet indienen, ontvangt u jaarlijks een aangiftebrief van de Belastingdienst. In de aangiftebrief staan belangrijke gegevens en deadlines vermeld. Voor het jaar 2016 zal u deze aangiftebrief later ontvangen dan voorgaande jaren.

Bespaar belasting en realiseer dubbel voordeel

11 december 2015 -

Smart Industry en de Innovatiebox hebben veel met elkaar gemeen. Het zijn hot items voor industriële bedrijven en technische toeleveranciers. Een bedrijf kan veel voordeel behalen door smart te zijn. Door een slimme inzet van ict kunnen machines binnen een fabriek, of zelfs binnen de keten, met elkaar worden verbonden. Dit kan de flexibiliteit (in productvraag, volume en timing), de productiviteit en daarmee de winstgevendheid van bedrijven vergroten. 

Renteloze personeelslening eigen woning vanaf 1 januari 2016 belast

04 december 2015 -

Heeft uw onderneming (renteloze of laagrentende) personeelsleningen verstrekt voor de aankoop of verbouwing van hun (eigen) woning? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 te maken met veranderde fiscale wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari 2016 bent u namelijk verplicht om het rentevoordeel voor de betreffende (oud-)werknemer te berekenen en te belasten als loon (in natura). Wij informeren u graag over deze aangekondigde wijziging.

Eindejaarstips woningeigenaren

01 december 2015 -

Woningeigenaren kunnen op diverse manieren inkomstenbelasting besparen. Zo kan het slim zijn om een kleine eigenwoning schuld vervroegd af te lossen of om juist hypotheekrente vooruit te betalen. Lees er alles over in ons eindejaars blog voor woningeigenaren.

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA

01 december 2015 -

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Eindejaarstips (algemeen)

01 december 2015 -

Het jaar is bijna voorbij. In dit blog artikel gaan we in op een aantal eindejaarstips die van toepassing (kunnen) zijn voor alle belastingplichtigen.

Periodieke giften afhankelijk van twee levens

30 november 2015 -

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Naast “gewone” giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kent de wet ook  periodieke giften. Daar waar het aftrekrecht voor gewone giften gemaximaliseerd is, geldt dit niet voor periodieke giften. Rechtbank Zeeland - West Brabant heeft in een recente uitspraak een opmerkelijk oordeel gegeven over één van de voorwaarden van de periodieke giften. 

Prijsgeven van oud regime stamrechten bij de eigen B.V.

27 november 2015 -

Wanneer u uw onderneming inbrengt in een BV, geniet u niet langer winst uit die onderneming en dat is een stakingsmoment. Indien dat stakingswinst oplevert en mogelijkerwijs ook de opgebouwde oudedagsreserve aan de winst moet worden toegevoegd, bent u daar in principe inkomstenbelasting over verschuldigd. Om deze heffing uit te stellen bestaat de mogelijkheid om bij de nieuwe BV een stakingslijfrente te bedingen, welke op een latere ingangsdatum (bijvoorbeeld 65 jaar) tot uitkering komt. Pas op dat moment wordt dan inkomstenbelasting betaald. Het kan echter voordelig zijn om te besluiten af te zien van het recht op deze uitkeringen.

Aansprakelijkheid voor de vof en cv: arresten 2015

26 november 2015 -

In het jaar 2015 zijn een drietal opmerkelijke arresten gewezen over de aansprakelijkheid voor schulden van een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv). Graag zetten wij deze arresten kort voor u op een rijtje.

Wijze lessen van rechtbank Gelderland ten aanzien van vrijwilligersvergoedingen

30 oktober 2015 -

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland blijkt een vrijwilligersregeling niet van toepassing te zijn als er naast de vrijwilligersvergoeding ook nog reiskosten werden vergoed.

De Belastingdienst gaat meer ANBI’s controleren

29 oktober 2015 -

De Belastingdienst gaat in dit najaar tweehonderd extra (boeken)onderzoeken uitvoeren bij organisaties met een actuele of recent vervallen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wijziging drempelbedrag Opgaaf intracommunautaire leveringen

29 oktober 2015 -

Met ingang van 1 januari 2016 zullen er nieuwe btw-regels gelden voor de tijdvakken waarover ondernemers die vanuit Nederland goederen leveren naar andere EU-landen, de verplichte Opgaaf intracommunautaire leveringen (hierna: Opgaaf ICL) moeten indienen. Als gevolg van deze wijzigingen zullen meer ondernemers maandelijks een Opgaaf ICL moeten indienen.

Belastingteruggave bij bezit Franse (vakantie)woning

26 oktober 2015 -

Heeft u sinds 2012 uw tweede woning in Frankrijk verkocht of verhuurd? Dan heeft u te veel belasting betaald. Onlangs is bekend gemaakt dat u de te veel betaalde belasting in Frankrijk kunt terugvragen.

Publicatietermijn jaarrekening met ingang van 2016 verkort

26 oktober 2015 -

Op 1 november 2015 gaat de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in. Zoals wij u eerder hebben gemeld is een belangrijke wijziging in deze wet dat de grootte criteria worden aangepast. Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijn voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling

21 oktober 2015 -

De staatssecretaris heeft een wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964 aangekondigd. Mede om te voorkomen dat werkgevers bonussen kunnen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling (hierna: WKR) wordt vanaf 1 januari 2016 het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt. Govers Accountants/Adviseurs licht de wijzigingen graag nader toe.

VAR-verklaring verdwijnt (nog) niet per 1 januari 2016

20 oktober 2015 -

De VAR-verklaring voor zzp'ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte gisteren bekend dat de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) niet per 1 januari 2016 in werking treedt, maar pas op 1 april 2016 ingaat. Daarna komt er tot 1 januari 2017 een overgangsperiode om de huidige onduidelijkheid weg te nemen. Govers Accountants/Adviseurs licht een en ander graag nader toe.  

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

14 oktober 2015 -

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 28 september 2015 een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat een gift die door een vennootschap (mede) is ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder toch voor aftrek in de vennootschapsbelasting (hierna: VPB) in aanmerking kan komen.

Uw hippisch bedrijf onderneming of hobby?

09 oktober 2015 -

De kosten bij hippische ondernemingen zijn veelal hoog. De winstgevendheid beperkt. Doordat hippische ondernemers veelal ook veel passie hebben voor de paardensport en zelf de sport beoefenen, kan de link met een hobby eenvoudig gelegd worden. Als we aan kunnen tonen dat uw bedrijf wel degelijk kwalificeert als onderneming kunt u gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten. Aan de andere kant kan het soms ook juist gunstig zijn als uw bedrijf door de Belastingdienst niet als onderneming wordt gekwalificeerd. Een goede advisering is dus erg belangrijk. 

Belasting op prijzengeld in het buitenland

09 oktober 2015 -

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd in het buitenland, en u wint prijzengeld, dan kan het voorkomen dat de buitenlandse organisatie belasting inhoudt. Deze belasting wordt bronheffing genoemd en de percentages van deze bronheffing liggen gewoonlijk tussen de vijftien en dertig procent. 

Landbouw- en veehandelsregeling voor (op)fokbedrijven en veehandelaren

09 oktober 2015 -

Door de btw-verhoging per 1 januari 2014 van 6% naar 21% voor jonge paarden in de opfokfase werden jonge paarden uit de landbouwsfeer gehaald. Voor (op)fokbedrijven zou dit betekenen dat ze vanaf 1 januari 2014 niet meer onder de landbouwregeling kunnen vallen en voor veehandelaren zou hierdoor de veehandelsregeling buiten spel gezet worden voor de levering van jonge paarden. Dit zou grote gevolgen hebben, zowel op administratief als financieel gebied. De overheid heeft dit signaal opgepikt en lijkt ook ingezien te hebben dat dit een ongewenst gevolg van de btw-verhoging is. Zeker in het kader van de concurrentieverhoudingen met het buitenland. Op 30 december 2013 is hierop een besluit gepubliceerd waarin vooralsnog wordt goedgekeurd dat (op)fokbedrijven de landbouwregeling en veehandelaren de veehandelsregeling mogen blijven toepassen bij alle paarden. 

Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor beroepsruiters?

09 oktober 2015 -

Per 1 januari 2016 zal de VAR-verklaring verdwijnen. Momenteel is het zo dat een VAR-verklaring nodig is bij de inhuur van zzp’ers. Voorbeelden hiervan zijn instructrices die zich laten inhuren om les te geven. Of beroepsruiters die paarden berijden en hiervoor vanuit hun eenmanszaak een factuur sturen. Als de opdrachtgever een VAR-verklaring heeft, is hij gevrijwaard van het inhouden van loonheffing. Dit is belangrijk in gevallen waarbij de grens tussen ondernemerschap en werknemerschap dun is. 

Cultuurgrondvrijstelling geldt ook voor paarden(op)fokkerijen!

09 oktober 2015 -

In november 2014 heeft het hoogste gerechtshof van Nederland, De Hoge Raad, geoordeeld dat de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing kan zijn op weilanden behorende bij hippische fokkerijen. Hierdoor kunnen de gronden die bedrijfsmatig gebruikt worden in de (op)fokkerij vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting en de waardering van onroerende zaken voor de gemeentelijk heffingen.  

BTW-tarief op de levering van paarden

09 oktober 2015 -

Een belastingregel die continu in beweging is, is het btw-tarief op de levering van paarden. Even terug in de tijd: onder druk van Europa is het btw-tarief op de levering van paarden in 2012 verhoogd van 6% naar 19% (later: 21%). Dit gold echter niet voor álle paarden. Paarden die “kennelijk zijn bestemd voor het gebruik in de landbouw” en “kennelijk bestemd zijn voor menselijke “consumptie”” blijven onder het 6%-tarief vallen. Denk hierbij aan slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Ook gold tot 1 januari 2014 een goedkeuring van de Staatssecretaris welke inhield dat paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar (opfokfase) tegen 6% btw geleverd mogen worden. Deze goedkeuring is per 1 januari 2014 vervallen.

Uitwerking wetsvoorstel verhoging grensbedragen wettelijke controleplicht BW2

30 september 2015 -

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarbij de grenzen voor de wettelijke controleplicht worden verruimd (groottecriteria). De grensbedragen voor de controleplicht zijn geregeld in Artikel 396 lid 1 BW2. Het wetsvoorstel is op dinsdag 29 september 2015 aagenomen in de Eerste Kamer. Deze wet treedt in werking op jaarrekeningen over boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016.

Rekentool Box 3 vermogen

30 september 2015 -

In onze blog van 21 september jl. hebben wij u bericht over de tijdens Prinsjesdag aangekondigde herziening van box 3. In het nieuwe systeem zal de belastingdruk toenemen naarmate u over meer vermogen beschikt. Reden te meer om eens stil te staan bij de manier waarop u uw vermogen aanhoudt en eens de vraag te stellen of de B.V. of VBI een goed alternatief is voor uw box 3-vermogen. Om u te helpen bij deze overweging hebben wij een handige rekentool ontwikkeld. Door de hoogte van uw vermogen en het verwachte rendement in te vullen, berekent de tool op hoofdlijnen het nettorendement van elke vorm. Wilt u meer in detail weten hoe de verschillende vormen uitpakken in uw specifieke situatie? Neem dan contact ons op.

Belastingplan 2016: werken loont

28 september 2015 -

Bent u jonger dan  de AOW-leeftijd én heeft u inkomen uit arbeid, dan gaat u er met het nieuwe belastingplan op vooruit.  Doordat het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt verlaagd van een inkomen van 50.000 naar een inkomen van 34.000, én door de snellere afbouw van de algemene heffingskorting tot nihil, lijkt het erop dat de Nederlandse belastingbetaler in 2016 meer belasting moet betalen. Dit is echter schijn. Deze veranderingen wegen namelijk niet op tegen de positieve veranderingen van het belastingplan.

Nieuwe verplichtingen vastlegging Transfer Pricing

28 september 2015 -

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan én de overige fiscale maatregelen 2016 gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Een belangrijke maatregel betreft aanvullende gestandaardiseerde documentatieverplichtingen voor onderlinge (interne) verrekenprijzen die worden gehanteerd bij transacties tussen gelieerde Nederlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (“transfer pricing”).  

Einde pensioen in eigen beheer in zicht?

25 september 2015 -

Dat staatssecretaris Wiebes het complexe eigen beheer pensioen wilde aanpakken was al lang bekend. Nog kort geleden had hij daar voor een aantal ‘denkrichtingen’ gepresenteerd.  Op  24 september 2015 was er politiek overleg waarbij iedereen er van uit ging dat de eerder voorgestelde denkrichtingen zouden worden besproken en in de hoop de uiteindelijke richting te kunnen vast stellen. Tot grote verbazing van iedereen zijn de eerdere oplossingen plots (voorlopig?) aan de kant gegooid.

Ruimere toepassing vrijstelling btw voor medische diensten

21 september 2015 -

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. De wetswijziging heeft tot gevolg dat de btw-vrijstelling slechts kan worden toegepast door zorgverleners die BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn. Op grond van recente rechtspraak kunnen niet-BIG-geregistreerde zorgverleners echter mogelijk toch een beroep doen op toepassing van deze btw-vrijstelling. Govers licht graag een en ander nader aan u toe.

BV of VBI een alternatief voor Box 3 vermogen?

21 september 2015 -

Als u in privé vermogen heeft, moet u hierover belasting betalen in box 3: de vermogensrendementsheffing. Momenteel betaalt u 30% inkomstenbelasting over een forfaitair (fictief) rendement van 4%. Per saldo bedraagt de heffing 1,2% van de hoogte van uw vermogen per 1 januari van het desbetreffende belastingjaar, voor zover uw vermogen meer bedraagt dan € 21.330 voor alleenstaanden en € 42.660 bij fiscaal partners (heffingsvrij vermogen).

Voor- en nadelen van het activeren van ontwikkelingskosten

20 september 2015 -

Innovatieve bedrijven steken veel geld in het ontwikkelen van een nieuw product (of dienst), ook wel immaterieel vast actief genoemd (hierna ‘product’). In het ontwikkelen van een nieuw product gaat veel tijd zitten. Daarnaast worden er vaak kosten gemaakt voor de aanschaf van materialen voor prototypes en dergelijke. Het nieuwe product vertegenwoordigt voor het bedrijf vaak een grote waarde. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het activeren van deze ontwikkelingskosten?

Wetsvoorstel verhoging grenzen wettelijke controleplicht aangenomen

17 september 2015 -

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel voor de verhoging van de grensbedagen voor de wettelijke controleplicht aangenomen. Behoort uw onderneming tot de groep wettelijk controleplichtige ondernemingen? Mogelijk vervalt door de nieuwe grenzen voor u de verplichting om uw jaarrekening te laten controleren. 

Kamervragen ondernemerschap medisch specialist

14 september 2015 -

Op 9 september jongstleden heeft de Staatssecretaris antwoord gegeven op Kamervragen in het licht van het ondernemerschap van medisch specialisten.

Commerciële activiteiten ANBI’S

10 september 2015 -

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag met haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. Een ANBI mag wel winst maken met commerciële activiteiten, maar de winst uit de commerciële activiteiten moet binnen een redelijke termijn ten goede komen aan het algemeen nut. Uit recente rechtspraak is gebleken dat deze commerciële activiteiten streng worden beoordeeld en een belemmering kunnen vormen voor het verkrijgen of het behouden van de ANBI-status.

Bijtelling auto 2016: plug-in hybrides duurder, maximum bijtelling omlaag

07 september 2015 -

In ons vorige blog over de Autobrief hebben wij de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de jaren 2017-2020 nader toegelicht. Naar aanleiding van de antwoorden van Staatssecretaris Wiebes  op gestelde Kamervragen over de Autobrief II zijn er nieuwe aandachtspunten aan het licht gekomen. Govers zet deze aandachtspunten graag voor u op een rij. 

Nieuwe regels voor verzekeringsplicht DGA

31 augustus 2015 -

Werknemers die in dienstbetrekking zijn bij een inhoudingsplichtige, zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Kenmerk daarbij is een gezagsverhouding. Bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een gezagsverhouding meestal niet aanwezig, omdat zij zelf veelal kunnen bepalen wat zij wel of niet doen. Daarom is een DGA doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Reistijd woon-werkverkeer telt mee voor grotendeelscriterium

30 augustus 2015 -

De inkomstenbelasting kent tal van aftrekposten voor ondernemers. Voor het merendeel van deze ondernemersaftrekken geldt dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer op jaarbasis meer dan 1.225 uur, en meer dan 50% van zijn werkzame tijd, aan zijn onderneming moet besteden. De uren die worden besteed aan de website, (zakelijke) studie, reistijd, administratie etc. tellen hiervoor mee. Voor startende ondernemers (eerste vijf jaar) geldt de >50%-eis niet, maar de eis van 1.225 uur wel.

Afkoop levensloopregeling in 2015?

30 augustus 2015 -

In 2015 heeft u wederom de mogelijkheid het tegoed in één keer gefaciliteerd op te nemen. 

Maak nultarief aannemelijk bij afhaaltransactie

30 augustus 2015 -

Indien u als BTW-ondernemer goederen verkoopt aan een andere BTW-ondernemer binnen de EU, en de goederen gaan fysiek de grens over, is er sprake van een intracommunautaire levering. Als verkoper mag u het nultarief toepassen. U moet dan wel bewijzen dat de goederen fysiek Nederland hebben verlaten. Blijkt dit niet uit uw administratie, dan loopt u het risico dat u bij een controle alsnog btw moet betalen

Ouderentoeslag in box III van inkomstenbelasting vervalt

30 augustus 2015 -

Als u vermogen heeft, betaalt u inkomstenbelasting in box 3. Deze belasting betaalt u niet over uw gehele vermogen, maar over het deel van uw vermogen dat boven een bepaald bedrag (het heffingvrij vermogen) uitkomt. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 21.330 (2015) per persoon. AOW-gerechtigden hadden tot 1 januari 2016 onder bepaalde voorwaarden recht op de ouderentoeslag. Deze toeslag vervalt echter per 1 januari 2016. 

Samenwerken via een Praktijk Kosten Combinatie

26 augustus 2015 -

In de praktijk zien wij steeds vaker dat huisarts- en tandartspraktijken een samenwerkingsverband overwegen waarbij diverse soorten gezamenlijke kosten worden verdeeld. Een dergelijke samenwerking kan op meerdere manieren worden vormgegeven. In het verleden werd vaak gekozen voor een kostenmaatschap waarbij het personeel wat in beide praktijken zou gaan werken in dienst trad. Volgens de fiscus is over de loonkosten van het personeel wat wordt uitgeleend echter 21 % btw verschuldigd. Hiermee stijgen de loonkosten voor deze medische dienstverleners. Zij hebben immers geen recht op vooraftrek van deze btw vanwege de btw-vrijstelling.

Machtigingsaanvragen serviceberichten inkomsten- en vennootschapsbelasting 2016

20 augustus 2015 -

De belastingdienst heeft afgelopen week brieven verstuurd voor machtigingsaanvragen serviceberichten inkomsten- en vennootschapsbelasting 2016 (SBA’s). De aanschrijving heeft plaatsgevonden op initiatief van de belastingdienst op basis van een verouderd cliëntenbestand. Mogelijk heeft u daardoor ten onrechte een brief ontvangen hetgeen wij ten zeerste betreuren.

Buitenlandse btw 2014 terugvorderen vóór 1 oktober 2015

07 augustus 2015 -

Indien u als ondernemer goederen of diensten in een ander EU-land inkoopt, brengt de leverancier meestal 0% buitenlandse btw in rekening. In sommige gevallen dient toch buitenlandse btw te worden betaald. Deze buitenlandse btw kan in de Nederlandse btw-aangifte niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht. Met behulp van een teruggaafverzoek kunt u deze btw echter alsnog terugvragen uit het betreffende EU-land. Voor btw gefactureerd in 2014 kan dit nog tot uiterlijk 30 september 2015.  

Recht op btw-aftrek bij holdings

07 augustus 2015 -

De Belastingdienst stelt het recht op aftrek van btw bij holdings de laatste tijd steeds vaker ter discussie. De btw die drukt op de kosten van een dergelijke holding kan hierdoor mogelijk niet in aftrek worden gebracht. Wanneer heeft een holding nu recht op btw-aftrek? In dit kader heeft het Hof van Justitie recentelijk een relevante uitspraak gedaan. Graag lichten wij deze ontwikkelingen nader aan u toe.

Te veel betaalde lijfrentepremie terugstorten?

31 juli 2015 -

Indien u onvoldoende pensioen opbouwt, kunt u dit tekort aanvullen door het afsluiten van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. U stort dan jaarlijks premies in dit lijfrenteproduct. Deze premies zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting voor zover u voldoende aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) heeft. Betaalt u meer premie dan uw aftrekruimte? Mogelijk biedt de recente goedkeuring van de staatssecretaris mogelijkheden voor u.

BTW op verkoop van grond door gemeenten

20 juli 2015 -

Wanneer u als particulier van de gemeente een stuk bouwrijpe gemaakte grond koopt om daar een woning op te bouwen, dan bestaat de kans dat slechts een relatief klein gedeelte van de prijs betrekking heeft op de grond zelf. Het merendeel heeft dan betrekking op zogenaamde exploitatiekosten die de gemeente maakt. Dat zijn kosten voor de aanleg van bestrating, riolering,  groenvoorzieningen en verder alle andere kosten die gemoeid zijn met het bouw- en woonrijp maken van grond.

De opvolging van de VAR: wetsvoorstel WDBA

14 juli 2015 -

De ontwikkelingen in verband met de opvolging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) volgen zich in hoog tempo op. Eind december 2014 hebben wij u medegedeeld dat het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) de beoogde opvolger van de VAR zou worden. In april 2015 berichtten wij reeds over een alternatief voor de VAR en BGL van staatssecretaris Wiebes. Inmiddels is de BGL van tafel en heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (WDBA) door de Tweede Kamer gekregen. Wij lichten de recente ontwikkelingen graag nader aan u toe.

Aandachtspunten aangaan fiscale eenheid gedurende boekjaar

13 juli 2015 -

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het aangaan of voegen van een dochtermaatschappij gedurende het boekjaar in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tot een verkorting van de verliesverrekeningstermijn van de reguliere 1 jaar terug en 9 jaar voorwaarts leidt. Naast voordelen, kent voeging in fiscale eenheid vennootschapsbelasting gedurende het boekjaar dus ook (eventuele) nadelen.  Wat zijn in zijn algemeenheid de voor - en nadelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? .

Plan om WBSO en RDA samen te voegen tot een vernieuwde vorm van “WBSO”

09 juli 2015 -

Afgelopen dinsdag heeft minister Kamp mede namens de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de samenvoeging van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). Deze twee regelingen beogen technische onderzoeken en ontwikkelingen in Nederland te stimuleren.      

Toekomst eigen beheer pensioen

05 juli 2015 -

Voormalig Staatssecretaris Weekers was er in 2013 al mee gestart. Er moest hoe dan ook een oplossing komen voor het ingewikkelde eigen beheer pensioen en de ‘ongemakken’ die bij deze pensioenen de laatste jaren steeds meer aan het licht zijn gekomen. Weekers kwam echter niet veel verder dan het signaleren van het probleem. Zijn opvolger Wiebes heeft er vorig jaar juni een vervolg aan gegeven met een lang verhaal waaruit eindelijk bleek dat ook hij het (nog) niet wist. Maar hij deed daarbij wel de belofte om uiterlijk vóór het mei-reces van de Kamer (2015) met een concreet vervolg te komen. 

Sportaccommodaties en BTW

02 juli 2015 -

Veel sportverenigingen betalen thans 6% BTW over de huurprijs van hun accommodatie. Nu de onderhandelingen over de belastingherziening vooralsnog zijn mislukt en zelfs de coalitiepartijen af willen zien van BTW verhoging, lijkt het er niet op dat dit tarief – althans niet op korte termijn - zal worden verhoogd naar 21%. Dat wil echter niet zeggen dat er op het gebied van de BTW en sportaccommodaties niets gaat veranderen. 

Hypotheekrente betalen via de en/of rekening? Update

29 juni 2015 -

In april hebben wij u geïnformeerd over het betalen van de hypotheekrente van een en/of rekening. Het betalen van de hypotheekrente van een en/of rekening zou mogelijk kunnen leiden tot verlies van een deel van uw recht op hypotheekrenteaftrek. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitspraak van het Hof onjuist is. Ook indien de hypotheekrente wordt betaald via de en/of rekening, geldt dat deze volledig in aftrek kan worden gebracht. 

Wetsvoorstel 'Bescherming erfgenamen tegen schulden' ingediend

29 juni 2015 -

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater.  Indien u als erfgenaam de nalatenschap van de erflater zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de erflater. Het is mogelijk dat u wordt geconfronteerd met een schuld van de erflater waarvan u niet op de hoogte was. Indien de erflater onvoldoende bezittingen nalaat om deze schuld te kunnen voldoen, bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schuld.

Terugwerkende kracht crisisheffing mogelijk wettelijk niet toegestaan

29 juni 2015 -

In 2012 is de zogenoemde ‘crisisheffing hoge lonen’ ingevoerd. Verdiende een werknemer in 2012 meer dan € 150.000, dan moest de werkgever 16% extra belasting betalen over het loon boven deze € 150.000.  De maatregel werd ingevoerd medio 2012 en gold met terugwerkende kracht voor het gehele loon verdiend in 2012, dus ook voor zover verdiend vóór invoering van de maatregel.

Autobrief II, fiscaal autobeleid 2017-2020

23 juni 2015 -

Staatssecretaris Wiebes heeft de Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief schetst de staatssecretaris van Financiën de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de jaren 2017-2020. Govers zet de hoofdlijnen graag voor u op een rij.

Emigrerende DGA's

22 juni 2015 -

Uit de brief van de Staatssecretaris van Financiën van afgelopen vrijdag 19 juni (keuzes voor startpunt belastingherziening) blijkt dat het kabinet werkt aan maatregelen om onbedoelde belastingontwijking door DGA’s tegen te gaan. De motie van Bashir en Groot van afgelopen najaar lijkt dus concrete opvolging te krijgen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Kabinetsmaatregelen belastingherziening 2016

19 juni 2015 -

De eerste plannen van de VVD en PvdA over de belastinghervorming zijn gedeeltelijk uitgelekt. De maatregelen zijn ondergebracht in een drietal pakketten. Wij informeren u graag omtrent de belangrijkste hoofdlijnen van recente berichtgeving.

Renteloos of tegen een lage rente lenen van je werkgever voor de eigen woning of een fiets?

11 juni 2015 -

De staatssecretaris heeft deze week het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Eén van de voorgestelde wijzigingen uit deze verzamelwet richt zich tegen renteloze of laagrentende personeelsleningen voor de eigen woning. 

Duidelijkheid gebruikelijk loonregeling medisch Specialisten

04 juni 2015 -

De Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000. Als gevolg van de nieuwe integrale bekostigingssystematiek hebben veel medisch specialisten hun IB-onderneming ingebracht in een nieuw opgerichte B.V. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de medisch specialist een gebruikelijk loon moet vaststellen met zijn of haar B.V. Over de hoogte van het vast te stellen gebruikelijk loon blijkt in de praktijk veelal een punt van discussie. De website www.integralebekostiging2015.nl meldt nu dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. 

Aandachtspunten bij in dienst nemen seizoensarbeiders

03 juni 2015 -

Het wordt weer zomer en daarmee breekt ook de vakantietijd aan. In deze periode maken veel werkgevers gebruik van vakantiewerkers of seizoenwerkers. Het aannemen van dergelijke tijdelijke krachten brengt verschillende (fiscale) verantwoordelijkheden en mogelijkheden met zich mee. Wij wijzen u graag op enkele aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden bij het aannemen van seizoenwerkers. 

Uitspraak proefprocedures BTW over de auto van de zaak

03 juni 2015 -

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde wetgeving voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak. Tot 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de bijtelling privé gebruik in de loonbelasting . Daarmee werden volgens de rechter auto’s met 25% bijtelling gediscrimineerd tegenover auto’s met een lagere bijtelling.  Het privé gebruik was toch op geen enkele manier te relateren aan de uitstoot van de auto. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom in principe een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. De staatssecretaris was nog op tijd met zijn wijzigingen in het systeem van de heffing en is toen voor de vroegere discriminerende heffing dan ook niet door de rechter op de vingers getikt.   

Belastingherziening 2016 - 2017: “Fact or fiction”?

30 mei 2015 -

Het huidige belastingstelsel is nog geen 15 jaar oud. Het werd in 2001 geïntroduceerd als het ‘ei van Columbus’. Politiek Den Haag is er echter nu al van overtuigd geraakt dat het niet in staat is om de huidige politieke doelstellingen in voldoende mate te realiseren. 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing bij Vastgoed BV?

29 mei 2015 -

Indien u de aandelen in uw BV schenkt of indien de aandelen bij overlijden overgaan op uw erfgenamen is in beginsel inkomstenbelasting en erfbelasting verschuldigd. Op 12 mei jl. heeft Hof Arnhem tegen de algemene gedragslijn van de Belastingdienst in geoordeeld dat voor een vastgoed BV sprake was van ondernemingsvermogen en dus de BOR van toepassing was. 

Rittenregistratie kan op verschillende manieren aangetoond worden

29 mei 2015 -

Rijdt u een auto van de zaak? Indien u de auto op jaarbasis voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt, krijgt u geen bijtelling. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. 

Studenten met studiefinanciering m.i.v. 1 juli 2015 geen aftrek meer voor studiekosten

29 mei 2015 -

Per 1 juli 2015 is het voor studenten die studiefinanciering ontvangen niet langer mogelijk om studiekosten in aftrek te brengen in de aangifte inkomstenbelasting. 

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

27 mei 2015 -

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is op 26 mei 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Wijziging BTW-regels digitale diensten

19 mei 2015 -

Per 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten) gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van belang voor ondernemers die digitale diensten verlenen aan particulieren binnen de EU.

Bezwaar indienen tegen Box III belasting?

12 mei 2015 - Anton Peeters

Als u een vermogen heeft van meer dan circa € 20.000 (€ 40.000 voor fiscale partners) betaalt u belasting in box 3. Het gaat hier onder andere om spaargeld, beleggingen, vorderingen of onroerend goed (niet zijnde de eigen woning). Deze belasting bedraagt 30% over een fictief rendement van 4%. Per saldo bedraagt de belasting 1,2% (30% x 4%) van de waarde van uw vermogen op 1 januari.

Ondernemerschap medisch specialist

07 mei 2015 -

Medisch specialisten kunnen als zelfstandig ondernemer blijven opereren. Dit blijkt uit een beslissing die de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn recentelijk heeft genomen.  

Kapitaalverzekering: afkopen of juist niet?

30 april 2015 - Laura Schonenberg

Kapitaalverzekeringen zijn van oudsher een veelgebruikt instrument  om belastingvrij te sparen voor de oude dag en/of voor het aflossen van de hypotheek van een eigen woning. Door de jaren heen zijn met name de voorwaarden voor het onbelast laten van hoofdsom en de rente aangescherpt. Maar is het nu verstandig uw kapitaalverzekering vroegtijdig af te kopen of niet?

Sparen in uw IB-onderneming?

24 april 2015 - Laura Schonenberg

Om te kunnen ondernemen heeft u onder andere liquiditeiten en bedrijfsmiddelen nodig. Voor de liquide middelen geldt dat moet worden vastgesteld of de gelden binnen afzienbare tijd nodig zijn voor uw onderneming, bijvoorbeeld om  investeringen in bedrijfsmiddelen te kunnen financieren. Indien dit niet het geval is, worden de liquide middelen als ‘overtollig’ beschouwd. U dient de liquide middelen dan over te hevelen naar uw box 3 vermogen.

Hypotheekrente betalen via de en/of rekening? Pas op!

24 april 2015 -

Het betalen van de hypotheekrente van  een en/of rekening kan mogelijk leiden tot verlies van een deel van uw recht op hypotheekrenteaftrek. Zo heeft Hof Den Bosch onlangs in de volgende casus bepaald dat maar de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekbaar was.

Met schenking betaalde rente familielening aftrekbaar

24 april 2015 - Bas Pijnaker

Heeft u geld aan uw kind geleend voor de aankoop van een eigen woning? Uw kind kan de hypotheekrente die hij/zij aan u betaalt in aftrek brengen als de lening voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Kabinet pakt vermogensrendementsheffing aan

24 april 2015 -

Uw vermogen, zijnde uw bezittingen minus schulden, wordt effectief tegen 1,2%  belast in box 3. Deze 1,2% is een zogenoemde ‘fictieve heffing’ die ervan uit gaat dat u  4% rendement maakt  op uw vermogen. De afgelopen jaren bedroegen de rendementen op spaartegoeden echter minder dan 4%. Beleggers hebben daarentegen betere rendementen behaald.

De toekomst van de VAR?

24 april 2015 - Inge Beulen

In onze nieuwsbrief van december hebben wij u medegedeeld dat het wetsvoorstel BGL (ter vervanging van de VAR) werd uitgesteld door de Tweede Kamer. De huidige VAR zou tot nader bericht blijven gelden. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes een alternatief voor de VAR en BGL voorgelegd aan de Kamer.

Hypotheekrente verlagen?

27 februari 2015 - Bas Pijnaker

Het is mogelijk dat de hoogte van uw hypotheekrente gekoppeld is aan de waarde van uw woning. Een verlaging van de WOZ-waarde kan dan tot gevolg hebben dat uw rentetarief stijgt.  Gedeeltelijke aflossing kan juist ervoor zorgen dat u mogelijk in een lagere tariefklasse terecht komt. 

Herziening aftrek BTW in jaar van ingebruikneming

05 januari 2015 - Bas Pijnaker

Wanneer u goederen of diensten aankoopt die u gebruikt voor zowel btw vrijgestelde als belaste prestaties, kunt u slechts een deel van de btw in aftrek brengen.

Schuldigerkenning schenking

05 januari 2015 - Ralph Rijnders

Heeft u bedragen geschonken aan uw kinderen, maar bent u de betaling van deze bedragen schuldig gebleven (de zogenoemde ‘papieren schenking’)? Vergeet dan niet om jaarlijks 6% rente over het geschonken bedrag aan uw kinderen te betalen.

Goedkeurend besluit woning in aanbouw

05 januari 2015 - Harm Kolen

Eerder hebben wij u medegedeeld dat de staatssecretaris een besluit zal uitbrengen waarin het begrip “eigen woning in aanbouw” nader wordt toegelicht. Dit naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat pas sprake is van een woning in aanbouw zodra gestart wordt met heien of het aanleggen van een fundering.