Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

04 mei 2017 -

On March 31, 2017 the Dutch draft legislative proposal on the implementation of the ‘UBO-register’ has been presented for consultation. The UBO-register will include information on the ultimate beneficial owners (“UBOs”) of – both small and big – companies and legal entities and is intended to prevent financial and economic crime and promote legal certainty.

Pensioenopbouw eigen beheer definitief afgeschaft!

08 maart 2017 -

Gisteren, 7 maart 2017, is het wetsvoorstel Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat deze wet per 1 april 2017 in werking zal treden. Pensioenopbouw in eigen beheer behoort hiermee definitief tot het verleden.

Start-ups op zoek naar financiering: Wees op je hoede!

19 oktober 2016 -

In onze praktijk nemen de start-ups een bijzondere positie in. We zien veel enthousiaste jonge ondernemers die aangemoedigd worden om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen tot volwaardige producten of diensten. Het innovatieve karakter brengt echter ook met zich mee dat de succesratio’s relatief laag zijn. De statistieken over mislukkingen onder start-ups variëren tussen de 75% en 90%, terwijl de echt succesvolle start-ups even zeldzaam zijn als de eenhoorns/unicorns waar ze spreekwoordelijk naar vernoemd worden.  

Factuurvereisten voor de btw: een korte opfrissing

26 juli 2016 -

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst steeds vaker boetes oplegt indien verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten voldoen. De vereisten zijn al van kracht per 1-1-2013, maar nu blijkt dat de Belastingdienst tijdens boekencontroles is gestart met het opleggen van boetes.

Btw-teruggaaf sneller bij oninbare vordering

21 juli 2016 -

Het komt regelmatig voor dat een afnemer een verkoopfactuur niet kan of wil betalen. De btw die op die verkoopfactuur staat is dan vaak al afgedragen aan de belastingdienst. Als de ondernemer deze afgedragen btw wil terugkrijgen van de belastingdienst, moet hij daarvoor een apart teruggaafverzoek indienen. Onlangs is een conceptwetsvoorstel ingediend om de procedure te vereenvoudigen.

Pensioen in eigen beheer: de kogel lijkt door de kerk te zijn

04 juli 2016 -

De kogel lijkt door de kerk te zijn voor pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes stuurde op 1 juli jl. eindelijk de brief naar de Tweede Kamer waarin hij de definitieve plannen ontvouwt die hij op Prinsjesdag zal indienen.

Contouren herziene innovatiebox regeling

24 mei 2016 -

Op 19 mei 2016 is een internetconsultatie geopend in verband met de voorgenomen wijziging van de huidige innovatiebox regeling.  

Toekomst eigen beheer pensioen (Deel II)

08 januari 2016 -

Staatssecretaris Wiebes is heeft de Tweede Kamer net voor het kerstreces geïnformeerd over zijn plannen met het eigen beheer pensioen. Meest opvallende uit zijn laatste brief is de uitgebreide beschouwing over het (op termijn) volledig afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Belangrijkste voordeel zo stelt Wiebes is de vereenvoudiging die uiteindelijk optreed.

Bespaar belasting en realiseer dubbel voordeel

11 december 2015 -

Smart Industry en de Innovatiebox hebben veel met elkaar gemeen. Het zijn hot items voor industriële bedrijven en technische toeleveranciers. Een bedrijf kan veel voordeel behalen door smart te zijn. Door een slimme inzet van ict kunnen machines binnen een fabriek, of zelfs binnen de keten, met elkaar worden verbonden. Dit kan de flexibiliteit (in productvraag, volume en timing), de productiviteit en daarmee de winstgevendheid van bedrijven vergroten. 

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA

01 december 2015 -

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Prijsgeven van oud regime stamrechten bij de eigen B.V.

27 november 2015 -

Wanneer u uw onderneming inbrengt in een BV, geniet u niet langer winst uit die onderneming en dat is een stakingsmoment. Indien dat stakingswinst oplevert en mogelijkerwijs ook de opgebouwde oudedagsreserve aan de winst moet worden toegevoegd, bent u daar in principe inkomstenbelasting over verschuldigd. Om deze heffing uit te stellen bestaat de mogelijkheid om bij de nieuwe BV een stakingslijfrente te bedingen, welke op een latere ingangsdatum (bijvoorbeeld 65 jaar) tot uitkering komt. Pas op dat moment wordt dan inkomstenbelasting betaald. Het kan echter voordelig zijn om te besluiten af te zien van het recht op deze uitkeringen.

Publicatietermijn jaarrekening met ingang van 2016 verkort

26 oktober 2015 -

Op 1 november 2015 gaat de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in. Zoals wij u eerder hebben gemeld is een belangrijke wijziging in deze wet dat de grootte criteria worden aangepast. Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijn voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort.

Belasting op prijzengeld in het buitenland

09 oktober 2015 -

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd in het buitenland, en u wint prijzengeld, dan kan het voorkomen dat de buitenlandse organisatie belasting inhoudt. Deze belasting wordt bronheffing genoemd en de percentages van deze bronheffing liggen gewoonlijk tussen de vijftien en dertig procent. 

Uw hippisch bedrijf onderneming of hobby?

09 oktober 2015 -

De kosten bij hippische ondernemingen zijn veelal hoog. De winstgevendheid beperkt. Doordat hippische ondernemers veelal ook veel passie hebben voor de paardensport en zelf de sport beoefenen, kan de link met een hobby eenvoudig gelegd worden. Als we aan kunnen tonen dat uw bedrijf wel degelijk kwalificeert als onderneming kunt u gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten. Aan de andere kant kan het soms ook juist gunstig zijn als uw bedrijf door de Belastingdienst niet als onderneming wordt gekwalificeerd. Een goede advisering is dus erg belangrijk. 

Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor beroepsruiters?

09 oktober 2015 -

Per 1 januari 2016 zal de VAR-verklaring verdwijnen. Momenteel is het zo dat een VAR-verklaring nodig is bij de inhuur van zzp’ers. Voorbeelden hiervan zijn instructrices die zich laten inhuren om les te geven. Of beroepsruiters die paarden berijden en hiervoor vanuit hun eenmanszaak een factuur sturen. Als de opdrachtgever een VAR-verklaring heeft, is hij gevrijwaard van het inhouden van loonheffing. Dit is belangrijk in gevallen waarbij de grens tussen ondernemerschap en werknemerschap dun is. 

Landbouw- en veehandelsregeling voor (op)fokbedrijven en veehandelaren

09 oktober 2015 -

Door de btw-verhoging per 1 januari 2014 van 6% naar 21% voor jonge paarden in de opfokfase werden jonge paarden uit de landbouwsfeer gehaald. Voor (op)fokbedrijven zou dit betekenen dat ze vanaf 1 januari 2014 niet meer onder de landbouwregeling kunnen vallen en voor veehandelaren zou hierdoor de veehandelsregeling buiten spel gezet worden voor de levering van jonge paarden. Dit zou grote gevolgen hebben, zowel op administratief als financieel gebied. De overheid heeft dit signaal opgepikt en lijkt ook ingezien te hebben dat dit een ongewenst gevolg van de btw-verhoging is. Zeker in het kader van de concurrentieverhoudingen met het buitenland. Op 30 december 2013 is hierop een besluit gepubliceerd waarin vooralsnog wordt goedgekeurd dat (op)fokbedrijven de landbouwregeling en veehandelaren de veehandelsregeling mogen blijven toepassen bij alle paarden. 

Nieuwe verplichtingen vastlegging Transfer Pricing

28 september 2015 -

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan én de overige fiscale maatregelen 2016 gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Een belangrijke maatregel betreft aanvullende gestandaardiseerde documentatieverplichtingen voor onderlinge (interne) verrekenprijzen die worden gehanteerd bij transacties tussen gelieerde Nederlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (“transfer pricing”).  

Einde pensioen in eigen beheer in zicht?

25 september 2015 -

Dat staatssecretaris Wiebes het complexe eigen beheer pensioen wilde aanpakken was al lang bekend. Nog kort geleden had hij daar voor een aantal ‘denkrichtingen’ gepresenteerd.  Op  24 september 2015 was er politiek overleg waarbij iedereen er van uit ging dat de eerder voorgestelde denkrichtingen zouden worden besproken en in de hoop de uiteindelijke richting te kunnen vast stellen. Tot grote verbazing van iedereen zijn de eerdere oplossingen plots (voorlopig?) aan de kant gegooid.

Voor- en nadelen van het activeren van ontwikkelingskosten

20 september 2015 -

Innovatieve bedrijven steken veel geld in het ontwikkelen van een nieuw product (of dienst), ook wel immaterieel vast actief genoemd (hierna ‘product’). In het ontwikkelen van een nieuw product gaat veel tijd zitten. Daarnaast worden er vaak kosten gemaakt voor de aanschaf van materialen voor prototypes en dergelijke. Het nieuwe product vertegenwoordigt voor het bedrijf vaak een grote waarde. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het activeren van deze ontwikkelingskosten?

Wetsvoorstel verhoging grenzen wettelijke controleplicht aangenomen

17 september 2015 -

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel voor de verhoging van de grensbedagen voor de wettelijke controleplicht aangenomen. Behoort uw onderneming tot de groep wettelijk controleplichtige ondernemingen? Mogelijk vervalt door de nieuwe grenzen voor u de verplichting om uw jaarrekening te laten controleren. 

Bijtelling auto 2016: plug-in hybrides duurder, maximum bijtelling omlaag

07 september 2015 -

In ons vorige blog over de Autobrief hebben wij de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de jaren 2017-2020 nader toegelicht. Naar aanleiding van de antwoorden van Staatssecretaris Wiebes  op gestelde Kamervragen over de Autobrief II zijn er nieuwe aandachtspunten aan het licht gekomen. Govers zet deze aandachtspunten graag voor u op een rij. 

Nieuwe regels voor verzekeringsplicht DGA

31 augustus 2015 -

Werknemers die in dienstbetrekking zijn bij een inhoudingsplichtige, zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Kenmerk daarbij is een gezagsverhouding. Bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een gezagsverhouding meestal niet aanwezig, omdat zij zelf veelal kunnen bepalen wat zij wel of niet doen. Daarom is een DGA doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Reistijd woon-werkverkeer telt mee voor grotendeelscriterium

30 augustus 2015 -

De inkomstenbelasting kent tal van aftrekposten voor ondernemers. Voor het merendeel van deze ondernemersaftrekken geldt dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer op jaarbasis meer dan 1.225 uur, en meer dan 50% van zijn werkzame tijd, aan zijn onderneming moet besteden. De uren die worden besteed aan de website, (zakelijke) studie, reistijd, administratie etc. tellen hiervoor mee. Voor startende ondernemers (eerste vijf jaar) geldt de >50%-eis niet, maar de eis van 1.225 uur wel.

Samenwerken via een Praktijk Kosten Combinatie

26 augustus 2015 -

In de praktijk zien wij steeds vaker dat huisarts- en tandartspraktijken een samenwerkingsverband overwegen waarbij diverse soorten gezamenlijke kosten worden verdeeld. Een dergelijke samenwerking kan op meerdere manieren worden vormgegeven. In het verleden werd vaak gekozen voor een kostenmaatschap waarbij het personeel wat in beide praktijken zou gaan werken in dienst trad. Volgens de fiscus is over de loonkosten van het personeel wat wordt uitgeleend echter 21 % btw verschuldigd. Hiermee stijgen de loonkosten voor deze medische dienstverleners. Zij hebben immers geen recht op vooraftrek van deze btw vanwege de btw-vrijstelling.

Plan om WBSO en RDA samen te voegen tot een vernieuwde vorm van “WBSO”

09 juli 2015 -

Afgelopen dinsdag heeft minister Kamp mede namens de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de samenvoeging van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). Deze twee regelingen beogen technische onderzoeken en ontwikkelingen in Nederland te stimuleren.      

Toekomst eigen beheer pensioen

05 juli 2015 -

Voormalig Staatssecretaris Weekers was er in 2013 al mee gestart. Er moest hoe dan ook een oplossing komen voor het ingewikkelde eigen beheer pensioen en de ‘ongemakken’ die bij deze pensioenen de laatste jaren steeds meer aan het licht zijn gekomen. Weekers kwam echter niet veel verder dan het signaleren van het probleem. Zijn opvolger Wiebes heeft er vorig jaar juni een vervolg aan gegeven met een lang verhaal waaruit eindelijk bleek dat ook hij het (nog) niet wist. Maar hij deed daarbij wel de belofte om uiterlijk vóór het mei-reces van de Kamer (2015) met een concreet vervolg te komen. 

Terugwerkende kracht crisisheffing mogelijk wettelijk niet toegestaan

29 juni 2015 -

In 2012 is de zogenoemde ‘crisisheffing hoge lonen’ ingevoerd. Verdiende een werknemer in 2012 meer dan € 150.000, dan moest de werkgever 16% extra belasting betalen over het loon boven deze € 150.000.  De maatregel werd ingevoerd medio 2012 en gold met terugwerkende kracht voor het gehele loon verdiend in 2012, dus ook voor zover verdiend vóór invoering van de maatregel.

Kabinetsmaatregelen belastingherziening 2016

19 juni 2015 -

De eerste plannen van de VVD en PvdA over de belastinghervorming zijn gedeeltelijk uitgelekt. De maatregelen zijn ondergebracht in een drietal pakketten. Wij informeren u graag omtrent de belangrijkste hoofdlijnen van recente berichtgeving.

Duidelijkheid gebruikelijk loonregeling medisch Specialisten

04 juni 2015 -

De Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000. Als gevolg van de nieuwe integrale bekostigingssystematiek hebben veel medisch specialisten hun IB-onderneming ingebracht in een nieuw opgerichte B.V. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de medisch specialist een gebruikelijk loon moet vaststellen met zijn of haar B.V. Over de hoogte van het vast te stellen gebruikelijk loon blijkt in de praktijk veelal een punt van discussie. De website www.integralebekostiging2015.nl meldt nu dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. 

Aandachtspunten bij in dienst nemen seizoensarbeiders

03 juni 2015 -

Het wordt weer zomer en daarmee breekt ook de vakantietijd aan. In deze periode maken veel werkgevers gebruik van vakantiewerkers of seizoenwerkers. Het aannemen van dergelijke tijdelijke krachten brengt verschillende (fiscale) verantwoordelijkheden en mogelijkheden met zich mee. Wij wijzen u graag op enkele aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden bij het aannemen van seizoenwerkers. 

Sparen in uw IB-onderneming?

24 april 2015 - Laura Schonenberg

Om te kunnen ondernemen heeft u onder andere liquiditeiten en bedrijfsmiddelen nodig. Voor de liquide middelen geldt dat moet worden vastgesteld of de gelden binnen afzienbare tijd nodig zijn voor uw onderneming, bijvoorbeeld om  investeringen in bedrijfsmiddelen te kunnen financieren. Indien dit niet het geval is, worden de liquide middelen als ‘overtollig’ beschouwd. U dient de liquide middelen dan over te hevelen naar uw box 3 vermogen.

De toekomst van de VAR?

24 april 2015 - Inge Beulen

In onze nieuwsbrief van december hebben wij u medegedeeld dat het wetsvoorstel BGL (ter vervanging van de VAR) werd uitgesteld door de Tweede Kamer. De huidige VAR zou tot nader bericht blijven gelden. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes een alternatief voor de VAR en BGL voorgelegd aan de Kamer.

Start-ups op zoek naar financiering: Wees op je hoede!

16 juni 2019 -

Start-ups op zoek naar financiering: Wees op je hoede! In onze praktijk nemen de start-ups een bijzondere positie in. We zien veel enthousiaste jonge ondernemers die aangemoedigd worden om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen tot volwaardige producten of diensten. Het innovatieve karakter brengt echter ook met zich mee dat de succesratio’s relatief laag zijn. De statistieken over mislukkingen onder start-ups variëren tussen de 75% en 90%, terwijl de echt succesvolle start-ups even zeldzaam zijn als de eenhoorns/unicorns waar ze spreekwoordelijk naar vernoemd worden.