Toepassen 30%-regeling: de voortdurende toets

26 november 2019 -

Toepassing van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland is onderworpen aan meerdere voorwaarden. Zo dient de buitenlandse medewerker direct voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland onder andere aantoonbaar op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens te hebben gewoond en moet worden voldaan aan de toepasselijke salarisnorm.

De de toetsing aan voorwaarden stopt niet op het moment dat de beschikking op de mat is gevallen. Gedurende de looptijd van de 30%-regeling geldt een zogenoemde continue of voortdurende toets. Deze toets houdt in dat gedurende de looptijd van de 30%-regeling continu moet worden getoetst of aan het van toepassing zijnde salariscriterium wordt voldaan. Wordt op een zeker moment niet meer aan het salariscriterium voldaan, dan wordt de 30%-beschikking met terugwerkende kracht ingetrokken. Om die reden besteden wij in deze bijdrage aandacht aan de voortdurende toets, waarmee kan worden vastgesteld of de 30%-regeling gedurende de looptijd blijvend mag worden toegepast.

Doorlopende salaristoets

De Belastingdienst controleert aan de hand van de ingediende loonaangiften of het fiscale loon van de werknemer gedurende het jaar meer bedraagt dan het toepasselijke salariscriterium. De salariscriteria in 2019 zijn:

  • voor werknemers jonger dan 30 jaar, met een masterdiploma € 28.690, en
  • voor andere werknemers, € 37.743, per jaar.

Indien achteraf blijkt dat het fiscale loon van de werknemer over het hele jaar genomen te laag was, dan trekt de Belastingdienst de 30%-regeling met terugwerkende kracht in en mag deze in het betreffende jaar en in de toekomst niet meer worden toegepast.

Omdat continu aan het salariscriterium moet worden voldaan, is het van belang dat er ieder jaar een beoordeling wordt uitgevoerd. Verschillende omstandigheden kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van het fiscale loon. Hierbij valt te denken aan de situatie waarin de werknemer onbetaald verlof of zwangerschapsverlof opneemt of besluit om deeltijd te gaan werken.

Een andere risicosituatie doet zich voor wanneer de werknemer met een masterdiploma (die dus valt onder het lagere salariscriterium) gedurende het kalenderjaar 30 jaar wordt. Vanaf de maand, volgende op de maand waarin de werknemer 30 jaar wordt, is de reguliere, hogere salarisnorm van toepassing. Dit betekent dat in de periode vóórdat de werknemer 30 jaar werd, het lagere salariscriterium tijdsevenredig moet worden berekend. Hetzelfde geldt voor de periode vanaf het moment dat de werknemer 30 jaar werd: voor deze periode moet het reguliere salariscriterium tijdsevenredig worden berekend.

Hieronder twee vereenvoudigde voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld 1

David is werkzaam bij een Nederlandse werkgever. Aan David is een 30%-regeling toegekend. David heeft in 2019 een bruto jaarloon van € 60.000. Dit betekent dat hij na toepassing van de 30%-regeling een fiscaal loon heeft van € 42.000. Aangezien dit meer is dan € 37.743 voldoet David aan het salariscriterium en dus kan de 30%-regeling volledig worden toegepast.

Voorbeeld 2

Stel David besluit om per 1 juli 2019 parttime te gaan werken (2,5 dagen in plaats van 5 dagen per week). Davids bruto jaarloon in 2019 bedraagt daarmee € 45.000. Zou zijn werkgever de 30%-regeling volledig toepassen in de salarisadministratie, dan bedraagt het fiscaal loon € 31.500. Daarmee voldoet David niet langer aan de salarisnorm van € 37.743. In casu mag Davids werkgever een onbelaste vergoeding geven van € 7.257 (namelijk € 45.000 minus € 37.743). Dat komt neer op 16,12% in plaats van 30%.

Wisseling werkgever

Wanneer een werknemer wisselt van werkgever, dan mag de 30%-regeling bij de nieuwe werkgever alleen worden voortgezet op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten binnen 3 maanden na beëindiging van de werkzaamheden bij de vorige werkgever.

Voor de bepaling van deze 3 maandeneis wordt gekeken naar de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten en niet naar de datum waarop deze arbeidsovereenkomst feitelijk aanvangt.

In de praktijk dient daarom te worden getoetst of deze 3-maandstermijn niet reeds is verlopen. Op basis van deze toets kan worden bepaald of het aanvragen van een nieuwe beschikking voor de 30%-regeling bij de nieuwe werkgever zinvol is.

Decembermaand

In de praktijk blijkt dat er na de afgifte van een beschikking voor de 30%-regeling weinig aandacht is voor de uitvoering van de 30%-regeling. Wij merken dat de Belastingdienst hier in de praktijk streng op controleert en dat het voorkomt dat de beschikking wordt ingetrokken. Dat laat zich uiteraard lastig uitleggen aan de werknemer in kwestie, terwijl de intrekking met een eenvoudige aanpassing in de salarisadministratie had kunnen worden voorkomen.

Vanwege het feit dat de Belastingdienst de hoogte van het fiscaal loon over het jaar genomen controleert, is de maand december de laatste maand waarin aanpassingen in de salarisadministratie kunnen worden doorgevoerd teneinde te voorkomen dat het fiscale loon van de werknemer lager is dan de salarisnorm. De loonheffingenspecialisten van Govers assisteren u of uw salarisadministrateur graag bij het uitvoeren van een algehele controle op de verloning van alle werknemers die binnen uw organisatie gebruik maken van de 30%-regeling.

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord