Pro-rata aftrek naar aanleiding van het voetbalmakelaarsarrest

30 december 2019 - Jeroen Willemsen

Voetbalmakelaarsarrest

Het gaat in deze zaak om een belastingplichtige die arbeid verricht in meerdere werkstaten en geen inkomen genereert in zijn woonplaats (Spanje). De belastingplichtige verdient 60% van het wereldinkomen in Nederland en het overige 40% in Zwitserland. De belastingplichtige had verder, naar Nederlandse fiscale maatstaven bezien, negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning in Spanje. In het beleidsbesluit van Staatssecretaris van Financiën is goedgekeurd dat Nederland de belastingplichtige pro-rata aftrek biedt voor persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Daarnaast komt in het beleidsbesluit de situatie dat Zwitserland geen faciliteiten biedt, niet aan de orde. In een dergelijke situatie dient Nederland het overige deel ook te gelden te maken.

Voor de doorwerking van het arrest HVJ EU in de Nederlandse belastingheffing zijn twee stappen te onderscheiden.

De reikwijdte van het arrest HVJ EU (stap 1)

Naar analogie met de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen wordt hierbij als criterium gehanteerd of de belastingplichtige geheel of nagenoeg gehele inkomen buiten de woonstaat verwerft. Voor de beoordeling of een buitenlandse belastingplichtige onder de reikwijdte van het arrest HVJ EU valt, wordt aangesloten bij de volgende voorwaarden:

  1. De buitenlandse belastingplichtige is als inwoner van een andere lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden (de landenkring) in de belastingheffing van die andere lidstaat of staat, of de BES-eilanden betrokken.

  2. Het (wereld) inkomen van de buitenlandse belastingplichtige is voor ten minste 90% in twee of meer andere staten dan de woonstaat aan loonbelasting of inkomstenbelasting onderworpen.

  3. Het (wereld) inkomen van de buitenlandse belastingplichtige voor minder dan (90%) in een bronstaat buiten Nederland aan loonbelasting of inkomstenbelasting onderworpen.

Belasting over Nederlandse inkomsten (stap 2)

Als een buitenlandse belastingplichtige onder de reikwijdte van het arrest valt, wordt met inachtneming van dat arrest bij de bepaling van de in Nederland verschuldigde belasting pro-rata rekening gehouden met de persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Hierbij bestaat recht op aftrek naar de mate waarin het in Nederland te belasten inkomen deel uitmaakt van het wereldinkomen. Het gaat hierbij om de negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning, de uitgaven voor inkomensvoorzieningen, de persoonsgebonden aftrek en het belastingdeel van de heffingskorting.

Conclusie

Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die in hun woonland geen of onvoldoende inkomen genieten, kunnen een beroep doen op het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid geeft de mogelijkheid om pro-rata rekening te houden met persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Belastingplichtigen die een beroep willen doen op de toepassing van dit besluit kunnen onder verwijzing naar dit beleidsbesluit een verzoek, of in het geval dat de belastingaanslag al is vastgelegd, een bezwaarschrift of verzoek om ambtshalve vermindering, indienen bij de Belastingdienst/kantoor buitenland. Het besluit treedt op 14 december 2019 in werking en werkt terug tot en met 9 februari 2017. Desalniettemin dient opgemerkt te worden dat het beleidsbesluit ziet op een drielandensituatie, wat binnen ons kantoor minder vaak voorkomt.

< Terug naar overzichtJeroen

Jeroen Willemsen

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord