Fiscale positie Belgische docenten in Nederland

26 november 2019 -

Veel scholengemeenschappen in de grensstreek maken gebruik van Belgische leerkrachten. Voor de belastingheffing over de arbeidsbeloning van deze leerkrachten is het belastingverdrag tussen Nederland en België van belang. Dit verdrag kent een speciale regeling voor Belgische leerkrachten in Nederland. Hieronder leest u er meer over. Tevens staan we kort stil bij de sociale verzekeringspositie van de Belgische leerkrachten en de praktische verwerking in de salarisadministratie.

Verdeling heffingsrecht belastingen

Indien een leerkracht woonachtig is in België (woonland) en in dienstbetrekking is van een Nederlandse scholengemeenschap (werkland), ontstaat in beginsel in beide landen belastingplicht over het arbeidsinkomen van de leerkracht. Het belastingverdrag tussen Nederland en België wijst vervolgens de heffingsbevoegdheid toe aan slechts één van beide landen, ter voorkoming van een dubbele belastingheffing.

In het belastingverdrag tussen Nederland en België is bepaald dat het woonland heffingsbevoegd is over het arbeidsinkomen van een leerkracht gedurende de eerste twee jaar van zijn/haar dienstbetrekking. Deze toewijzing van heffingsrechten geldt voor een periode van maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding. Na het verstrijken van de tweejaarstermijn is vervolgens het werkland heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen van de leerkracht. Het woonland zal vanaf dat moment een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moeten verlenen.

Sociale zekerheidspremies

Een leerkracht die woonachtig is in België en diens werkzaamheden volledig in Nederland uitvoert, is verplicht onderworpen aan het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Dit leidt gedurende de eerste twee jaar van de tewerkstelling tot een discoördinatie tussen de belastingheffing en de premieheffing. Dat betekent dat over de beloning van deze leerkracht in Nederland premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw dient te worden afgedragen via de salarisverwerking/salarisadministratie. Daarnaast dient de Belgische leerkracht in Nederland een ziektekostenverzekering af te sluiten (ten minste een basisverzekering).

Verwerking salarisadministratie

Ingeval een in België woonachtige leerkracht werkzaam is voor een Nederlandse scholengemeenschap, leidt dit tot een volgende verdeling:

  • Jaar 1 en 2 van de dienstbetrekking: woonland België is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen van de leerkracht.
  • Jaar 3 en verder van de dienstbetrekking: werkland Nederland is heffingsbevoegd over het arbeidsinkomen van de leerkracht, waarbij woonland België een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moet verlenen.

Op basis van bovenstaande verdeling moet de Nederlandse scholengemeenschap in haar salarisadministratie en salarisprogramma/software inregelen dat gedurende de eerste twee jaren over de arbeidsbeloning uitsluitend sociale zekerheidspremies worden berekend en afgedragen (en dus geen Nederlandse loonbelasting). Daarbij kan ervoor worden gekozen om de loonheffingskorting toe te passen, waardoor de verschuldigde premies worden verminderd met het premiedeel van de toepasselijke loonheffingskortingen. Voor de Nederlandse scholengemeenschap bestaan in België geen registratie- en/of inhoudingsverplichtingen. De afdracht van Belgische belasting over het arbeidsinkomen is namelijk een aangelegenheid die zich in de Belgische aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting) afspeelt.

Aangifte inkomstenbelasting in België woonachtige leerkracht

Aangezien de Belgische leerkracht belastingplichtig is en blijft in het woonland, moet de leerkracht in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting) de inkomsten uit Nederland verantwoorden en hierover belasting betalen in België. Deze Nederlandse inkomsten moet hij/zij in dat geval als ‘buitenlandse inkomsten’ opnemen in de aangifte. Hierbij moeten de inkomsten gedurende de eerste twee jaar van de dienstbetrekking uitdrukkelijk niet als ‘vrij te stellen’ inkomsten worden opgevoerd. De inkomsten zijn immers in België belast. In dit kader merken wij op dat primair de leerkracht verantwoordelijk is voor deze aangifte inkomstenbelasting (personenbelasting).

Actueel

In de politiek is op dit moment een discussie gaande over de verdeling van het heffingsrecht zoals opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en België en de uitwerking hiervan in de praktijk. Het is namelijk mogelijk dat een in België woonachtige leerkracht door deze regels netto minder overhoudt dan zijn of haar vergelijkbare Nederlandse collega’s, omdat België hoger belastingtarieven hanteert. Niet uit te sluiten valt dat deze heffingsverdeling op termijn wordt aangepast. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten.

Tot slot

Werkt uw scholengemeenschap met in België woonachtige leerkrachten, dan dient u er zeker van te zijn dat u deze leerkrachten op een correcte wijze hebt opgenomen in uw salarisadministratie. Hoe houdt u bijvoorbeeld bij wanneer de tweejaarstermijn verstrijkt?

Daarnaast adviseren wij om (mede uit hoofde van goed werkgeverschap) uw Belgische leerkrachten te informeren over hun fiscale- en sociale zekerheidspositie. Geef uw Belgische leerkrachten dan zeker ook mee dat zij gehouden zijn u te informeren indien zich relevante wijzigingen in de situatie voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een Belgische leerkracht drie dagen per week bij u in dienst is en besluit om de overige twee dagen per week in dienst te treden bij een Belgische scholengemeenschap. In die situatie verschuift de sociale zekerheidsplicht van Nederland naar België en dient u zich potentieel in België te registeren voor de afdracht van sociale zekerheidspremies aldaar.

Wij helpen u graag bij de inventarisatie van de fiscale en sociaalrechtelijke positie van deze leerkrachten en de implementatie in uw salarisadministratie. Neem bij vragen gerust contact op met uw Govers contactpersoon of met één van onze loonheffingen-specialisten.

 

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord