Fiscale Coronareserve: Verliesverrekening vooraf

11 mei 2020 - Ralph Rijnders

De Coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven. Om bedrijven sneller een liquiditeitsvoordeel te verlenen, kan een ondernemer die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting gebruik maken van een zogenoemde fiscale coronareserve.

Verliesverrekening (carry back)

Volgens de huidige wetgeving mogen bedrijven in de vennootschapsbelasting een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar. Middels deze carry back kan een verlies over 2020 worden verrekend met winst die in 2019 is behaald. Bedrijven kunnen daardoor een deel van de vennootschapsbelasting die zij over 2019 reeds hebben betaald of nog moeten betalen, op een later moment terugkrijgen.

Verliesverrekening kan dus zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven. Normaliter kan een dergelijke verrekening echter pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vpb 2020. Dat kan niet eerder dan begin 2021. Bovendien is vereist dat een definitieve aanslag vpb is opgelegd over 2019, die meestal nog niet zal zijn opgelegd. Het kabinet vindt dat te lang duren en heeft daarom het gebruik van deze fiscale coronareserve goedgekeurd.

Coronagerelateerde verliezen

Een vpb-plichtig lichaam mag het eventuele verwachte coronagerelateerde verlies dat zich in het boekjaar 2020 voordoet, van de winst in het boekjaar 2019 aftrekken. Deze verliesverrekening is mogelijk door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de fiscale coronareserve zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • In het boekjaar 2020 is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies. Hiervan is uiteraard sprake indien het verlies verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld omzetderving als gevolg van de overheidsmaatregelen.
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten.
  • De dotatie aan de fiscale coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  • De fiscale coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  • De dotatie aan de fiscale coronareserve wordt in de vpb-aangifte 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de vpb-aangifte 2020.

Samenloop met andere bepalingen binnen de vennootschapsbelasting

Het kabinet wijst er nadrukkelijk op dat het vormen van een fiscale coronareserve gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Voor de eventuele samenloop met die andere regelingen worden geen flankerende maatregelen getroffen. Het is dus aan de ondernemer om bij het vormen van de fiscale coronareserve rekening te houden met deze mogelijke gevolgen.

Herziening (voorlopige) aanslag 2019

Via een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag vpb 2019 of het indienen van de vpb-aangifte 2019 kan (een deel van) de eerder verschuldigde vpb over het boekjaar 2019 worden verminderd. Is de vpb-aangifte 2019 al ingediend dan moet een aanvulling op die aangifte worden ingediend.

Gebroken boekjaar

Belastingplichtigen die een gebroken boekjaar hanteren, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Tot slot

Heeft u vragen over deze regeling of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504

< Terug naar overzichtRalph

Ralph Rijnders

Non-profit, Familiebedrijven, Onderwijs

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord