Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Correctie ander privégebruik

06 januari 2020 - Jamilla Keser

Naast het privégebruik voor de auto van de zaak moeten nog enkele andere correcties worden doorgevoerd voor eventueel privégebruik.

Het gaat daarbij niet alleen om uw privégebruik, maar ook om het privégebruik van uw personeel en/of relaties. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan privégebruik met betrekking tot verstrekkingen in de kantine, relatiegeschenken, personeelsuitjes en kerstpakketten.

Het besluit uitsluiting aftrek (BUA) sluit de aftrek van btw op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als deze gratis of beneden kostprijs door u ter beschikking worden gesteld. Een correctie mag buiten beschouwing gelaten worden wanneer de verstrekkingen aan de werknemer of relatie onder de € 227 (exclusief btw) per begunstigde blijven. In de praktijk betekent dit dat, indien u verwacht deze grens te overschrijven, de btw op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen niet aftrekbaar is.

Indien u zelf de kantine exploiteert, mag u de btw op kosten die u heeft gemaakt voor de verstrekking van eten en drinken in een personeelskantine in eerste instantie volledig aftrekken. Dit geldt niet alleen voor de etenswaren zelf, maar ook voor kosten van inrichting en inventaris en dergelijke. De exploitatie van een kantine is belast met btw. Dit geldt ook indien u vrijgestelde prestaties verricht. De opbrengsten in de kantine zijn belast met btw (veelal 9%). Deze btw dient u op aangifte aan de Belastingdienst te voldoen.

Bij de verkoop van eten en drinken kan ook sprake zijn van een bevoordeling van het personeel. Om dit voordeel te berekenen is de zogenaamde ‘kantineregeling’ in het BUA opgenomen. Indien het verschil tussen de theoretische omzet (aanschafkosten eten en drinken vermeerderd met een opslag van 25%) en de werkelijke omzet van de kantine per werknemer, afzonderlijk of samen met de overige personele verstrekkingen (zoals bijvoorbeeld een kerstpakket e.d.), meer bedraagt dan € 227, dient er een correctie plaats te vinden voor de kantineverstrekkingen (zie onderstaand voorbeeld). Vervolgens worden de overige personele bevoordelingen daarna nogmaals afzonderlijk getoetst aan de € 227-grens.

Voorbeeld

In 2019 heeft u aan uw personeel een kerstpakket ter waarde van € 50 (exclusief btw) verstrekt. Daarnaast heeft u voor € 3.000 (exclusief btw) eten en drinken gekocht voor de personeelskantine.
De omzet van de kantine is € 1.550 (inclusief btw) en u hebt 10 mensen in dienst. 

Voor de kantineregeling dient u de aanschaffingskosten van het eten en drinken te vermeerderen met een opslag van 25%. Hieruit volgt:

Theoretische omzet     € 3.750

Werkelijke omzet         € 1.550 -/-

Verschil                       € 2.200

De bevoordeling per werknemer is € 220 (€ 2.200/10) vermeerderd met € 50 (kerstpakket) = € 270. Dit is meer dan € 227 waardoor een correctie op de aftrek van de kantine dient plaats te vinden van
€ 198 (9% x € 2.200). Vervolgens wordt voor de overige verstrekkingen (in dit geval het kerstpakket) afzonderlijk opnieuw getoetst of de drempel van € 227 wordt overschreden. Dit is in dit voorbeeld niet het geval, dus voor het kerstpakket volgt geen correctie. Stel dat de overige verstrekkingen (buiten de kantineverstrekkingen) op zichzelf ook meer dan € 227 per belanghebbende bedragen, dan wordt de aftrek van voorbelasting op deze specifieke verstrekkingen volledig uitgesloten. Als u gedurende het jaar deze aftrek wel hebt geclaimd, moet u deze afgetrokken voorbelasting terugbetalen.

 

< Terug naar overzichtJamilla

Jamilla Keser

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord