Coronavirus: Steunpakket 2.0

20 mei 2020 - Ralph Rijnders

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De maatregelen binnen het tweede steunpakket zijn gerichter en hebben in veel gevallen gewijzigde voorwaarden. Het doel van de maatregelen  is zoveel mogelijk behoud van banen en ondernemingen. Het nieuwe steunpakket bestaat uit de verlenging van reeds bestaande maatregelen en de invoering van nieuwe maatregelen bestaande uit:

1. De verlenging en aanpassing regeling noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

2. De verlenging en aanpassing overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

3. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Opvolger TOGS)

4. Verlenging belastingmaatregelen

5. Coronakredietverlening- en verlenging garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

 

1. De verlenging en aanpassing noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een beroep doen op de tweede versie van de NOW regeling die ziet op de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten, zoals vakantiegeld. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart tot en met mei hoger is dan in drie maal de loonsom van januari. Dit is bijvoorbeeld van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlengde NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze laatste voorwaarde gold eerder reeds voor concerns die op het niveau van een enkele werkmaatschappij een aanvraag wilde indienen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd (met een boete) bij bedrijfseconomisch ontslag.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

 

2. De verlenging en aanpassing regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. In tegenstelling tot de eerdere TOZO bevat de verlengde regeling een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal € 10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

 

3. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Opvolger TOGS)

MKB-ondernemers in geselecteerde sectoren krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste (materiële) kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent), een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. De regeling wordt nog nader uitgewerkt. Zodra er meer informatie bekend is zullen we daarover uiteraard berichten.

 

4. Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn eerder reeds tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. De concrete vormgeving hiervan is nog niet bekend.

Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

 

5. Coronakredietverlening- en verlenging garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Tenslotte worden ook de kredietfaciliteiten en garanties aan ondernemers verlengd. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

 

Tot slot

Heeft u vragen over deze regelingen of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504

 

Let op: Bovenstaand nieuwsbericht bevat de op het moment van publiceren meest recente informatie. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan bovenstaand nieuwsbericht geen rechten worden ontleend. Wenst u hulp of advies op basis van de meest actuele informatie, neem dan contact met ons op.

< Terug naar overzichtRalph

Ralph Rijnders

Non-profit, Familiebedrijven, Onderwijs

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord