Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

13 augustus 2020 - Joyce Vogels

Per 1 juli 2020 is de wettelijke regeling aanvullend geboorteverlof in werking getreden. Op basis van deze regeling kunnen partners van vrouwen die pas bevallen zijn aanspraak maken op 5 weken extra geboorteverlof. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof krijgt de partner zijn loon voor 70% doorbetaald. In dit artikel gaan wij nader in op het aanvullend geboorteverlof.

Wet WIEG

De regeling over het aanvullend geboorteverlof is opgenomen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (zeer toepasselijk afgekort: de Wet WIEG). Met deze wet werd de bestaande regeling voor geboorteverlof voor partners stapsgewijs uitgebreid. Met een ‘partner’ wordt in de wet WIEG bedoeld: de echtgenoot, geregistreerd partner, de persoon met wie de vrouw die pas is bevallen ongehuwd samenwoont of de persoon die het kind erkent.

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 werd het bestaande geboorteverlof voor partners met loondoorbetaling (toen twee dagen) uitgebreid naar eenmaal de arbeidsomvang per week. Fulltime werkzame partners kunnen dus per 1 januari 2019 een volle werkweek geboorteverlof opnemen. Dit geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling. De partner kan dit geboorteverlof geheel naar eigen wens opnemen. Onder meer is het mogelijk het geboorteverlof gespreid op te nemen. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kan een partner na het geboorteverlof aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week en moet worden opgenomen binnen zes maanden vanaf de eerste dag na de bevalling. Voordat aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen, moet eerst het geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week volledig worden opgenomen. In principe kan de werknemer ook het aanvullend geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. De werkgever kan echter wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het verlof zoals de werknemer dat wenst, wijzigen. Dat kan alleen in overleg met de werknemer. De werkgever kan dat doen tot twee weken voor het aanvullend verlof ingaat.

Opnemen geboorteverlof

De werknemer die (aanvullend) geboorteverlof wil opnemen, moet in principe ten minste vier weken voor het verlof ingaat aan de werkgever laten weten dat hij verlof opneemt en wanneer hij dat verlof wil opnemen. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het kind onverwachts te vroeg geboren wordt, moet de werknemer zo snel als mogelijk laten weten wanneer hij verlof wil opnemen.

Als een werknemer uit dienst treedt voor het (aanvullend) geboorteverlof volledig is opgenomen, heeft hij het recht om het nog niet genoten verlof mee te nemen naar de ‘nieuwe’ werkgever. De ‘oude’ werkgever moet dan, als de werknemer daar om vraagt, een verklaring afgeven welk deel van het (aanvullend) geboorteverlof nog niet is opgenomen.

Inkomen tijdens geboorteverlof

Tijdens het aanvullend geboorteverlof bestaat geen recht op loondoorbetaling van de werkgever. Wel kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het salaris, met een maximum van 70% van het maximum dagloon. De werkgever mag ervoor kiezen (en is dat soms op basis van de CAO verplicht) om daarop een bovenwettelijke aanvulling te doen, bijvoorbeeld een aanvulling tot 100% van het gebruikelijke salaris van de werknemer.

Tip: controleer in de van toepassing zijnde CAO of een bovenwettelijke aanvulling van de uitkering met betrekking tot het aanvullend geboorteverlof verplicht is.

De uitkering van het UWV moet worden aangevraagd door de werkgever. Als uitgangspunt betaalt het UWV de uitkering ook uit aan de werkgever, die deze dan (plus een eventueel overeengekomen bovenwettelijke aanvulling) doorbetaalt aan de werknemer. In de aanvraag kan ervoor worden gekozen om het UWV de uitkering direct aan de werknemer te laten uitbetalen. Het is per situatie verschillend of dat wenselijk is, afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval. Wij adviseren u hierover graag.

Vakantiegeld, vakantiedagen, overige emolumenten

De werknemer die aanvullend geboorteverlof geniet, ontvangt van het UWV een uitkering. Het UWV verstrekt ook vakantiegeld over die uitkering. Als werkgever hoeft u dan geen vakantiegeld voor de werknemer op te bouwen, tenzij u aan de werknemer een bovenwettelijke aanvulling geeft bovenop de uitkering van UWV.

De werknemer bouwt over de periode dat hij geboorteverlof of aanvullend geboorteverlof heeft wel vakantiedagen op. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan hiervan worden afgeweken tijdens het aanvullend geboorteverlof. Dat moet wel schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen.

Voor overige emolumenten (zoals pensioen, bonussen, dertiende maand, enzovoorts) zal het vaak afhankelijk zijn van de afspraken die met de werknemer zijn gemaakt, of de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof recht heeft op deze emolumenten. Uitgangspunt volgens de wettelijke regeling is, dat de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof geen aanspraak heeft op loon. Voor zover de genoemde emolumenten als loon worden bestempeld, zal de werknemer in de meeste gevallen op deze emolumenten ook geen aanspraak kunnen maken. Ook hier is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de toepasselijke CAO andere afspraken bevatten. Verder heeft u als werkgever de mogelijkheid om (eventueel in overleg met de werknemer) ten gunste van de werknemer de betreffende emolumenten alsnog te verstrekken.

Tip: pas uw (toekomstige) arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglement aan op de invoering van het aanvullend geboorteverlof en leg eventuele van de wet afwijkende afspraken vast. Wij helpen u hier graag bij.

Enkele bijzondere situaties

Als uw werknemer ziek is, kan deze geen aanvullend geboorteverlof opnemen. Als een werknemer kortdurend ziek is tijdens het aanvullend geboorteverlof stopt het verlof tijdelijk. De werknemer kan het verlof dan verder opnemen als hij – binnen zes maanden na de geboorte van het kind – weer (gedeeltelijk) aan het werk is. Een langdurig zieke werknemer kan alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als hij binnen zes maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Een werknemer die deels in loondienst is en gedeeltelijk een (WW-, WIA-, Wajong- of Ziektewet)uitkering ontvangt, kan aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat hij in loondienst is. De verplichtingen die bij de uitkering horen, blijven tijdens het aanvullend geboorteverlof gelden.

Als een partner op het moment van de geboorte geen werknemer was, maar vervolgens binnen zes maanden na de geboorte wel werknemer wordt, kan hij of zij alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als eerst het volledige geboorteverlof is opgenomen. Is dat niet het geval, dan heeft de betreffende partner ook geen aanspraak op aanvullend geboorteverlof met uitkering van UWV.

Andere verlofaanspraken rondom geboorte

Het (aanvullend) geboorteverlof ziet op de (eerste) periode na de bevalling. Partners hebben naast geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof ook recht op calamiteitenverlof (met loondoorbetaling) op de dag of dagen van de bevalling. Verder kunnen partners aanspraak maken op ouderschapsverlof: maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen tot de achtste verjaardag van het kind. Volgens de wet bestaat er tijdens ouderschapsverlof geen recht op loondoorbetaling, maar in de CAO kan een andersluidende regeling zijn opgenomen.

Tot slot

Met de inwerkingtreding van de regeling voor aanvullend geboorteverlof kunnen partners aanspraak maken op maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof na de geboorte van hun kind. Voor u als werkgever komen daar een aantal aspecten bij kijken. Onder meer dient u de aanvraag van een uitkering voor de betreffende werknemer bij UWV te verzorgen. Ook zult u soms afspraken moeten maken met de werknemer over de invulling van het aanvullend geboorteverlof. Mogelijk wilt u (nadere) afspraken bij aanvullend geboorteverlof vastleggen in (toekomstige) arbeidsovereenkomsten of in uw bedrijfsreglement.

Wilt u meer weten over het aanvullend geboorteverlof in het algemeen of over uw rechten en verplichtingen in een specifiek geval, wilt u hulp bij het aanpassen van uw (toekomstige) arbeidsovereenkomsten of bedrijfsreglement, of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op via loonheffingen@govers.nl of telefoonnummer 040 – 2 504 504.

< Terug naar overzichtJoyce

Joyce Vogels

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord