Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

WagwEU: verplichtingen bij internationale tewerkstellingen

14 februari 2020 - Mark Duijker

Reeds in juni 2016 trad de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking. De wet beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden.

Samenloop tussen de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

14 februari 2020 - Çigdem Alkiliç

Per 1 januari 2020 zijn zowel de Wnra als de WAB in werking getreden. Deze wetswijzigingen hebben de nodige veranderingen met zich meegebracht en de samenloop tussen beide wetten is zeer relevant voor overheidswerkgevers.

WW-premiedifferentiatie voor de verzekerde dga

14 februari 2020 - Çigdem Alkiliç

Per 1 januari 2020 is met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de sectorpremie voor de WW afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem van premiedifferentiatie.

De verleggingsregeling in de btw

10 februari 2020 - Martin Kuijpers

Als ondernemer brengt u in beginsel btw in rekening aan uw afnemer wanneer u een prestatie tegen vergoeding voor uw afnemer verricht. Deze btw moet u vervolgens aangeven in uw btw-aangifte en voldoen aan de Belastingdienst. In sommige situaties bent u als ondernemer echter verplicht de btw te verleggen naar uw afnemer.

Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Herziening van btw bij (on)roerende zaken

06 januari 2020 - Laura Schonenberg

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals de herziening van btw bij (on)roerende zaken. Deze correctie lichten wij hieronder kort toe.

Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Herziening van btw

06 januari 2020 - Anton Peeters

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals de herziening van btw. Deze correctie lichten wij hieronder kort toe.

Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Correctie ander privégebruik

06 januari 2020 - Jamilla Keser

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals de correctie op ander privégebruik. Deze correctie lichten wij hieronder kort toe.

Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Privégebruik auto van de zaak

06 januari 2020 - Thomas Neijzen

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals het privégebruik van de auto van de zaak. Deze correctie lichten wij hieronder kort toe.

Pro-rata aftrek naar aanleiding van het voetbalmakelaarsarrest

30 december 2019 - Jeroen Willemsen

De Staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit uitgereikt waarin hij aangeeft hoe de Belastingdienst met het voetbalmakelaarsarrest van het Hof van Justitie EU omgaat. Dit besluit beschrijft de wijze waarop bij een niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige rekening moet worden gehouden met persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen.

December: feestperikelen in de loonheffingen

19 december 2019 -

Het is weer december,  de maand waarin veel werkgevers hun werknemers verrassen met festiviteiten en kerstgeschenken en waarin de goede Sint veel werkgevers op een bezoekje trakteert. Wat zijn de loonbelastinggevolgen van dergelijke festiviteiten en geschenken? In hoeverre kan optimaal gebruik worden gemaakt van de werkkostenregeling (hierna: WKR)? Hoe dienen de festiviteiten en geschenken geadministreerd te worden in de diverse WKR-categorieën? In deze bijdrage leest u er meer over.

Bestelauto in de loonheffingen

19 december 2019 -

Voor bestelauto’s gelden, evenals voor personenauto’s, de reguliere fiscale regels rondom het privégebruik. Indien een werkgever een bestelauto aan een werknemer ter beschikking stelt en de werknemer deze bestelauto mede voor privédoeleinden mag gebruiken, dan geniet de werknemer loon in natura. De waarde van het voordeel voor het privégebruik bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de bestelauto. Over deze forfaitaire bijtelling betaalt de werknemer loonbelasting en premie volksverzekeringen en betaalt de werkgever in principe premie werknemersverzekeringen alsook de werkgeversbijdrage Zvw.

Actualiteiten in zzp-land

19 december 2019 -

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en diens beoogde opvolger blijven de gemoederen in zzp-land bezighouden. De invoering van de nieuwe regeling wordt op dit moment voorzien op 1 januari 2021. Tot die tijd handhaaft de Belastingdienst de Wet DBA niet actief, zodat opdrachtgevers geen naheffingen of boetes krijgen als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. Het handhavingsmoratorium geldt niet als de opdrachtgever kwaadwillend is of (per 1 januari 2020) als aanwijzingen van de Belastingdienst niet of in onvoldoende mate binnen een redelijke termijn worden opgevolgd. In dergelijke gevallen kan de Belastingdienst alsnog handhaven.

EU verordening sociale zekerheid: einde overgangsrecht

26 november 2019 -

Heeft u werknemers in dienst die binnen Europa in de ene lidstaat werken, terwijl zij in de andere lidstaat wonen? Of heeft u werknemers in dienst die in meerdere lidstaten werkzaamheden verrichten? Dan wijst de EU verordening 883/04 aan in welke lidstaat deze werknemers sociaal verzekerd zijn.

Toepassen 30%-regeling: de voortdurende toets

26 november 2019 -

Toepassing van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland is onderworpen aan meerdere voorwaarden. Zo dient de buitenlandse medewerker direct voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland onder andere aantoonbaar op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens te hebben gewoond en moet worden voldaan aan de toepasselijke salarisnorm.

Fiscale positie Belgische docenten in Nederland

26 november 2019 -

Veel scholengemeenschappen in de grensstreek maken gebruik van Belgische leerkrachten. Voor de belastingheffing over de arbeidsbeloning van deze leerkrachten is het belastingverdrag tussen Nederland en België van belang. Dit verdrag kent een speciale regeling voor Belgische leerkrachten in Nederland. Hieronder leest u er meer over. Tevens staan we kort stil bij de sociale verzekeringspositie van de Belgische leerkrachten en de praktische verwerking in de salarisadministratie

De fiscale fietsregeling per 2020

26 november 2019 -

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak in werking. Indien een werkgever aan een werknemer een fiets ter beschikking stelt, wordt het belaste privévoordeel op grond van de nieuwe regeling op kalenderjaarbasis gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de (elektrische) fiets. De regeling ziet louter op situaties waarin het eigendom van de fiets aan de zijde van de werkgever blijft en dus niet op de vergoeding of verstrekking van een fiets door de werkgever.  

Formele vereisten aangifte omzetbelasting en Opgaaf ICP

11 november 2019 -

Bent u ondernemer voor de btw? Dan dient u aan een aantal formele eisen te voldoen. Het gaat daarbij onder andere om het uitreiken van een juiste factuur, het controleren van uw ontvangen facturen, het doen van btw-aangifte en het onder omstandigheden doen van een opgaaf ICP.

Factuurvereisten

11 november 2019 -

Bent u ondernemer voor de btw? Dan dient u aan een aantal formele eisen te voldoen. Het gaat daarbij onder andere om het uitreiken van een juiste factuur, het controleren van uw ontvangen facturen, het doen van btw-aangifte en het onder omstandigheden doen van een opgaaf ICP.

Fiscale aandachtspunten bij (langdurig) zieke werknemers

24 oktober 2019 -

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, krijgt u als werkgever te maken met meerdere regels en verplichtingen.

Actualiteiten Werkkostenregeling

24 oktober 2019 -

De werkkostenregeling (WKR) biedt werkgevers, onder voorwaarden, de mogelijkheid om onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen aan werknemers.

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download