Fiscale maatregelen in het coalitieakkoord kabinet Rutte IV

Op 15 december 2021 is, na negen maanden formeren, het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van het kabinet Rutte IV gepubliceerd. Onderstaand lichten wij graag een aantal belangrijke fiscale voorstellen uit dit coalitieakkoord nader toe.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
In het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is reeds in 2021 een evaluatie gestart. Deze evaluatie wordt in 2022 afgerond. De verwachting is dat de evaluatie de basis gaat vormen voor nieuwe voorstellen in het kader van de bedrijfsopvolgingsregelingen. De coalitiepartijen hebben afgesproken om niet alleen te onderzoeken hoe de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd, maar ook hoe het oneigenlijk gebruik van deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan worden tegengegaan. 

Verhoging drempel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is ook in 2021 een veelbesproken thema in de fiscaliteit. Op basis van het huidige wetsvoorstel wordt vanaf 2023 een fictieve winstuitdeling in aanmerking genomen voor zover de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn/haar partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000. 

Uit het coalitieakkoord blijkt dat de coalitiepartijen voornemens zijn om dit drempelbedrag van € 500.000 te verhogen naar € 700.000.

Box 3 herziening
Het wijzigen van de systematiek van box 3 in de inkomstenbelasting is al enige jaren een veelbesproken thema. De coalitiepartijen willen stapsgewijs een wijziging van de systematiek van box 3 tot stand brengen. De coalitiepartijen zijn voornemens om per 1 januari 2023 de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 af te schaffen. De leegwaarderatio verlaagt in feite de waarde van de verhuurde woning in box 3 dat per saldo een belastingvoordeel kan opleveren. Daarentegen wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 50.000 naar € 80.000.

Daarnaast zijn coalitiepartijen voornemens om per 1 januari 2025 een box 3-stelsel in te voeren op basis van het werkelijke rendement. In het coalitieakkoord is voorlopig een uitzondering opgenomen voor vastgoed. De waardeontwikkeling van het vastgoed zal in eerste instantie nog op basis van een forfaitair rendement belast worden, echter de bedoeling is dat op termijn de waardeontwikkeling van vastgoed in de heffing wordt betrokken op basis van het werkelijk rendement. 

Afschaffing ‘jubelton’
Op basis van de huidige wetgeving geldt, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling voor de heffing van schenkbelasting van maximaal € 105.302, indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of aflossing van een hypotheekschuld van een eigen woning. De coalitiepartijen zijn voornemens om deze vrijstelling in de schenkbelasting per 1 januari 2024 af te schaffen. 

Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen
De huidige woningmarkt is overspannen. De coalitiepartijen hopen middels het verhogen van het tarief in de overdrachtsbelasting voor niet-woningen ruimte te creëren voor niet beleggers op de woningmarkt. De coalitiepartijen hebben de wens om het tarief in de overdrachtsbelasting voor niet woningen en woningen die de verkrijger (rechtspersonen en particulieren) niet zelf gaat bewonen per 2023 te verhogen van 8% naar 9%. 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Sinds jaar en dag mogen werkgevers aan werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken van € 0,19 per kilometer indien een werknemer met eigen vervoer naar de werkplek reist. Uit het coalitieakkoord blijkt dat de coalitiepartijen de onbelaste reiskostenvergoeding willen verhogen per 1 januari 2024. Hoeveel de voorgenomen verhoging bedraagt, is nog niet bekend. 

Aanscherpen ‘Controlled Foreign Company maatregel’ (CFC) en invoeren minimumbelasting
De huidige CFC-maatregel is een specifieke antimisbruikbepaling die inkomsten van entiteiten in laagbelaste landen in de Nederlandse belastingheffing betrekt. De coalitiepartijen zijn voornemens om de huidige CFC-regeling aan te scherpen door de CFC-regeling tevens toe te passen op winsten uitgekeerd door een CFC en door de uitzondering voor wezenlijke economische activiteiten aan te passen.

De coalitiepartijen bevestigen daarnaast dat zij ook voornemens zijn om vanaf 1 januari 2023 het minimum wereldwijde winstbelastingtarief van 15% in te voeren. Deze maatregel moet de grondslaguitholling van winstbelastingen tegengaan. 

Kortom, het coalitieakkoord bevat nogal wat (toekomstige) fiscale voorstellen. Deze voorstellen kunnen uiteraard nog wijzigen. Daarnaast kunnen nieuwe plannen nog geïntroduceerd worden. Vanzelfsprekend houden wij u graag op de hoogte omtrent de fiscale ontwikkelingen in het kader van het coalitieakkoord.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon. Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.