Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan, welke per 1 januari van dit jaar in werking is getreden. In dit artikel hebben we de voorwaarden en praktische informatie voor u uiteengezet.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan, welke per 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Met de BIK kunnen ondernemers een deel van hun investeringen in mindering brengen op de afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Het kabinet stelt hiervoor de komende twee jaar in totaal zo’n € 4 miljard ter beschikking. Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt de BIK-regeling normaal gesproken weer.

Het doel van de BIK is om ondernemers te stimuleren om te investeren en eventueel geplande investeringen naar voren te halen ondanks de Coronacrisis. Investeringen dragen volgens het kabinet bij aan het behoud van banen op de korte termijn en dragen bovendien bij aan een voorspoedig economisch herstel na de Coronacrisis. De regeling zal worden uitgevoerd door de RVO.

De BIK-regeling

Middels de BIK-regeling kunnen bedrijven een bepaald percentage over hun investeringen in kwalificerende bedrijfsmiddelen in aftrek brengen op de afdracht loonheffingen. Voor het begrip van kwalificerende bedrijfsmiddelen wordt aangesloten bij het begrip dat geldt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor toepassing van de BIK-regeling geldt dat de bedrijfsmiddelen een minimale aanschafwaarde moeten hebben van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

De investeringskorting geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 én de laatste betaling voor het bedrijfsmiddel in 2021 of 2022 wordt verricht. Het bedrijfsmiddel dient vervolgens binnen zes maanden na die laatste/volledige betaling in gebruik te worden genomen. De regeling is tijdelijk en geldt daarom niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan.

Met de BIK wil het kabinet met name het MKB steunen. Vandaar dat een staffel is ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grote investeringen. 

De afdrachtsvermindering per kalenderjaar per inhoudingsplichtige is als volgt opgebouwd:

    • Voor het totale investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% van het investeringsbedrag;
    • Voor het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000 bedraagt de afdrachtsvermindering 1,8% van het investeringsbedrag.


Verplichtingen ter zake van de verbetering van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten ter zake van zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen komen niet voor de BIK in aanmerking. Dit heeft te maken met het feit dat de omvang van dergelijke investeringen moeilijk te controleren is door de RVO.

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal vier miljard euro, te besteden in twee jaren. Het is daarom mogelijk dat de hiervoor genoemde percentages per 2022 gaan wijzigen. Na afloop van het eerste jaar wordt de balans opgemaakt ten aanzien van het nog beschikbare budget. Afhankelijk daarvan kunnen de percentages worden verhoogd of verlaagd. De BIK kan in mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen, maar niet verder dan nihil. De BIK kan dus niet in mindering worden gebracht op de af te dragen premies voor de werknemersverzekeringen. De afdrachtsvermindering is daardoor ook afhankelijk van het totaal bedrag aan af te dragen loonheffing.

BIK voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De wet kent een afzonderlijke bepaling voor fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting. In dat geval kan één inhoudingsplichtige namens de gehele fiscale eenheid een aanvraag doen, waarbij alle kwalificerende investeringen van entiteiten binnen de fiscale eenheid in aanmerking kunnen worden genomen. De inhoudingsplichtige deelt het aan te vragen bedrag aan BIK-afdrachtvermindering in de aanvraag toe aan de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid.

Onlangs heeft de Staatssecretaris een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de BIK-regeling en de werkwijze voor fiscale eenheden. Het kabinet heeft de Europese Commissie namelijk verzocht om te beoordelen of de BIK-regeling voor fiscale eenheden (on)geoorloofde staatssteun betreft. In het uiterste geval, zou dat kunnen betekenen dat de Commissie stelt dat de uitzondering voor fiscale eenheden strijdig is met de Staatssteun regelgeving. In dat geval kan de BIK-regeling niet meer op het niveau van de fiscale eenheid worden gebruikt, maar uitsluitend door de inhoudingsplichtige entiteiten die zelf een investering doen. Indien de Europese Commissie geen goedkeuring verleent voor de BIK-regeling op het niveau van de fiscale eenheid, resulteert dit in budgetruimte. De percentages zullen dan worden verhoogd naar 5% voor investeringen tot en met € 5.000.000 per jaar en 2,08% over het meerdere.

Aanvraagprocedure

De investeringskorting betreft een afdrachtvermindering op de loonheffing. Het bedrag aan afdrachtvermindering dat u in aanmerking kunt nemen wordt vastgesteld door de RVO. De beoordeling van de RVO vindt plaats nadat zij van u een aanvraag hebben ontvangen. Een aanvraag dient uiterlijk te worden ingediend binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft plaatsgevonden. Aan welke eisen deze aanvraag exact moet voldoen is nog niet bekend. Indien de RVO tot de conclusie komt dat u op basis van uw aanvraag inderdaad een beroep kunt doen op de BIK-regeling, dan verstrekken zij een BIK-verklaring. Deze verklaring bevat onder meer de volgende zaken:

  • De omvang van de kwalificerende investering(en) voor de BIK-regeling.
  • Het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft.
  • Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering, inclusief de berekening ervan.
  • Bij een aanvraag die een fiscale eenheid betreft: de toedeling van de BIK-afdrachtvermindering over de verschillende inhoudingsplichtigen binnen de fiscale eenheid.


Om uitvoeringstechnische redenen kan de aanvraag van de BIK pas voor het eerst plaatsvinden vanaf 1 september 2021.

Een BIK-verklaring kan maximaal vier keer per jaar worden aangevraagd, met een maximum van één keer per kwartaal. De RVO zal binnen 12 weken na indiening van de aanvraag een beslissing nemen. op een aanvraag beschikken,

De BIK-afdrachtvermindering moet worden gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven. Indien niet de gehele afdrachtvermindering in de nog resterende loonaangiften kan worden verrekend, dan kan deze door middel van correctieaangiften over eerdere tijdvakken van het kalenderjaar alsnog (gedeeltelijk) worden gerealiseerd.

Correcties en boetes

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de RVO indien er zich wijzigingen voordoen ten opzichte van de aanvraag. Het is verplicht om de RVO op de hoogte te stellen indien achteraf blijkt dat de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens bevat. De RVO zal in zulke gevallen een correctie-BIK-verklaring afgeven. Hierbij kunnen zij ook eventueel een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt ook indien niet aan de administratieverplichtingen wordt voldaan. Wat de exacte eisen aan de administratie en de aanvraag zijn, is nog niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal deze aanvullende informatie op korte termijn bekend worden gemaakt.

Leidraad

Op korte termijn verschijnt een leidraad, welke onder andere informatie verschaft over hoe de aanvrager dient om te gaan met de BIK in geval van desinvesteren. Op dit moment wordt door RVO de laatste hand gelegd aan deze leidraad. Het is bedoeling dat deze leidraad zo snel mogelijk wordt gepubliceerd.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw relatiebeheerder, vul onderstaand contactformulier in of bel ons via 040 – 2 504 504.

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.