Verhuur van garageboxen is (toch) een btw-belaste verhuur

16 februari 2017 - Thomas Neijzen

De verhuur van garageboxen, die naar aard en inrichting zijn bestemd voor het parkeren van voortuigen en waarbij niet contractueel is uitgesloten dat voertuigen in de garagebox mogen worden geparkeerd, is een btw-belaste prestatie. De Hoge Raad komt hiermee tot een ander oordeel dan de eerdere uitspraak van het Hof.

Wat is het wettelijke kader?

In beginsel is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Partijen kunnen bijvoorbeeld (onder voorwaarden) opteren om het onroerend goed btw-belast te verhuren. Daarnaast kwalificeert de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen als een btw-belaste prestatie. Laatstgenoemde uitzondering staat in onderstaand geschil centraal.

Wat is het geschil?

Belastingplichtige verhuurde 11 garageboxen aan zowel particulieren als ondernemers. In de schriftelijke huurovereenkomsten wordt overeengekomen dat het gehuurde kan worden gebruikt als garage en bergruimte. Over deze verhuur werd geen btw in rekening gebracht. Belastingplichtige is namelijk van mening dat de verhuur van de garagebox niet kwalificeert als de verhuur van parkeerruimte. Belastingplichtige doet hierbij een beroep op een besluit van de Staatssecretaris, waarin de volgende passage is opgenomen:

“De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte. Een dergelijke verhuur is vrijgesteld, tenzij partijen opteren voor belastingheffing of partijen contractueel overeenkomen dat de garagebox uitsluitend als parkeerruimte mag worden gebruikt.”

De inspecteur deelt de mening van belastingplichtige niet en legt een naheffingsaanslag op. In het contract wordt het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte niet uitgesloten. Zodoende kwalificeert de verhuur van de garagebox als btw-belaste verhuur.

Oordeel Hof

Het Hof stelt belastingplichtige in het gelijk. Het Hof ontleent aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap dat garageboxen veelal worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen. Zodoende kwalificeren dergelijke garageboxen als multifunctionele ruimte en is de verhuur vrijgesteld van btw.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad beslist echter dat de garageboxen naar hun aard en inrichting waren bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Nergens uit blijkt dat de garageboxen over voorzieningen beschikken die deze in het bijzonder geschikt maken voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig. De verhuur van de garageboxen vormt dan ook de verhuur van parkeerruimte, omdat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte ook contractueel niet was uitgesloten. Het feit dat de huurder aan een garagebox ook een andere aanwending mocht geven, maakt die garagebox niet tot een multifunctionele ruimte.

Conclusie

Op basis van de uitspraak van het Hof kon een garagebox btw-vrijgesteld worden verhuurd, als partijen contractueel toestonden dat ook ander (multifunctioneel) gebruik dan parkeren was toegestaan. Een dergelijke contractuele passage is vanaf heden echter niet meer voldoende. Er zal (ook) gekeken moeten worden naar de aard en inrichting van het onroerend goed. Veel garageboxen zullen op grond van de uitspraak van de Hoge Raad kwalificeren als btw-belaste verhuur. Voor bij de verhuur aan particulieren heeft dit arrest belangrijke gevolgen. Zij kunnen de in rekening gebrachte btw namelijk niet in aftrek brengen.

Wat kan Govers voor u betekenen?

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad zien wij nog verschillende mogelijkheden om de verhuur van garageboxen buiten de btw-belaste sfeer te houden. In dit kader lijken (gewijzigde) contractuele afspraken nog steeds een rol te spelen. Wij zoeken de gevolgen van het arrest graag voor uw specifieke situatie nader uit. Daarnaast merken wij op dat een btw-belaste verhuur ook voordelen met zich kan meebrengen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om betaalde voorbelasting, bijvoorbeeld in het kader van onderhoudskosten, in aftrek te brengen. Wij beoordelen graag welke btw-kwalificatie voor u het meest gewenst is. 

< Terug naar overzichtThomas

Thomas Neijzen

Non-profit

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord